ชื่อกระทู้ จากคุณ ผู้ตอบ เปิดอ่าน เมื่อวันที่
เรียนป.โทวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม-เรียนที่เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 819 11 ตุลาคม 2555 | 15:48:10
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โครงการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐและเอกชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-KRAI) ป.โท -ค้นคว้าอิสระ ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 90,000-110,000-- กพ.รับรอง --หมายเหตุ--ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา และสามารถใช้ทุนอปท. หรือ กู้ธนาคารได้-- แบ่งจ่าย 7 งวด 3 สาขา ดังนี้ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A) ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Ed.) บริหารการศึกษา สอบถามเพิ่มเติม และขอรับใบสมัคร ที่ศูนย์ประสานงาน -สถาบันบัณฑิตจุฬา เชียงราย อาคารสามัคคีเซ็นเตอร์ 053-601494 เวลา 10.00-18.00 น. หยุดทุกวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ e- mail ขอใบสมัครที่ bunditchula_cr@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ : 1
เรื่อง แก้ไขประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เชียงราย �นโยบายของวิทยาลัยฯ คือต้องการให้มีการเข้าไปเรียนในวิทยาลัยทุกวิชา ดังนั้น การเปิดให้บริการทางวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม� จะมีเพียงรับสมัครนักศึกษาเข้าไปเรียนในสถาบันเท่านั้น นอกจากบางรายวิชาเป็นการจัดสัมมนา ดูงานต่างประเทศ หรือมีการพบกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ที่จังหวัดเชียงรายเป็นครั้งคราว �ดังนั้นทางฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ �หากมีผู้หนึ่งผู้ใดนำข้อความที่ผิดพลาดไปแอบอ้าง ทางวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ �
โดย : ป โท  วัน - เวลา : เสาร์ 5 มกราคม 2556 | 23:11:33