ชื่อกระทู้ จากคุณ ผู้ตอบ เปิดอ่าน เมื่อวันที่
แก้ไขประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 0 1130 5 มกราคม 2556 | 23:10:05
เรื่อง แก้ไขประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เชียงราย �นโยบายของวิทยาลัยฯ คือต้องการให้มีการเข้าไปเรียนในวิทยาลัยทุกวิชา ดังนั้น การเปิดให้บริการทางวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม� จะมีเพียงรับสมัครนักศึกษาเข้าไปเรียนในสถาบันเท่านั้น นอกจากบางรายวิชาเป็นการจัดสัมมนา ดูงานต่างประเทศ หรือมีการพบกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ที่จังหวัดเชียงรายเป็นครั้งคราว �ดังนั้นทางฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ �หากมีผู้หนึ่งผู้ใดนำข้อความที่ผิดพลาดไปแอบอ้าง ทางวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ �