++ คำขวัญอำเภอ ++
เจ้าหลวงเวียงแก่น
ชายแดนไทยลาว
น้ำงาวพราวใส
ผาไดเด่นดัง
ผาตั้งเด่นนาน
ส้มโอหวานทองดี
++ แหล่งท่องเที่ยว ++

 • พบเรือโบราณ ในน้ำโขง


 • หลวงพ่อทิพย์

 • ++ ผลิตภัณฑ์ในตำบล ++

 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย


 • กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

 • ++ แนะนำบุคคลากร ++
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  นางรัตติกาล เกษมสรรพกิจ
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

  ++ ทักทายกันก่อน ++

  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

       ในรายงานสรุปผู้บริหาร(Executive Summary)โครงการสำรวจและจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองโบราณดงเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(2546) ระบุว่าพื้นที่เมืองโบราณดงเวียงแก่นที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย เป็นดินแดนที่มีชุมชนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากทำเลที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีพัฒนาการเรื่อยมาสร้างชุมชน มีกำแพงเมือง(คันดิน) คูเมือง(คูน้ำ) ล้อมรอบ จากตำนานสิงหนวัติเมืองดงเวียงแก่นเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหลวงเวียงแก่นกับพญามังรายที่ทุ่งคาวบริเวณที่ราบด้านทิศตะวันตกของเมืองโบราณฯ การสู้รบในครั้งนั้นเจ้าหลวงเวียงแก่นเป็นฝ่ายแพ้แล้วเมืองจึงได้ร้างไป หลักฐานซากวัดร้างพบว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-17

       จากข้อมูลทั่วไปของแผนพัฒนาตำบลประจำปี 2546 ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ระบุว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2280 มีราษฎรประมาณ 50 ครัวเรือน อพยพมาจากจังหวัดน่าน แพร่ เชียงใหม่ และลำปาง พระยานาเตรียมเป็นผู้นำในถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านม่วง บ้านยาย และบ้านหลู้ ในปี พ.ศ.2431 ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลม่วงยาย โดยมีขุนม่วงยายเขตเป็นกำนันคนแรก

  ++ ผลการดำเนินงาน ++
 • ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 ...อ่านเพิ่ม
 • ขอบเขตการตรวจสอบภายในระยะยาว 64 - 66 ...อ่านเพิ่ม
 • ปฏิทินแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 ...อ่านเพิ่ม
 • แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ...อ่านเพิ่ม
 • แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 64 - 66 ...อ่านเพิ่ม
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...อ่านเพิ่ม
 • ++ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง++
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ...อ่านเพิ่ม
 • แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบผด.1 และผด.2) ...อ่านเพิ่ม
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • งบรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคม 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย - มิ.ย 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • ++ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ++
 • ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลแบบใหม่ พ.ศ.2563
 • หนังสือตัวอย่างการขอรับรองพื้นที่ และขยายเขตไฟฟ้าฯ
 • ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
 • ปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ 2563
 • ประกาศแจ้งแนวทางการจัดเก็บขยะอันตรายและขวดแก้วของเทศบาลตำบลม่วงยาย
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
 • ++ ข่าวกิจกรรม ++
    เทศบาลตำบลม่วงยายได้ดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ...อ่านเพิ่ม

   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด. ...อ่านเพิ่ม

   การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 ...อ่านเพิ่ม

   ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562...อ่านเพิ่ม

   ประกาศการแบ่งเขตเพื่อเตรียมการเลือกตั้ง สถานที่เทศบาลตำบลม่วงยายและที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ...อ่านเพิ่ม

   เทศบาลตำบลม่วงยาย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาล ...อ่านเพิ่ม

  ++ ห้องภาพกิจกรรม ++
  ++ "ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลม่วงยาย" ++
 • คู่มือการให้บริการ หรือ คู่มือประชาชน
 • แบบฟอร์มมอบอำนาจเบี้ยยังชีพ
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
 • แบบคำร้องรับเงินการจัดการศพ
 • แบบฟอร์ม / คำร้องต่างๆ (E- Service)
 • คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • แบบคำร้องแจ้งเหตุไฟฟ็าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ชำรุด
 • แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
 • แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
 • แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ6 เดือน ตุลาคม-มีนาคม 2563
 • รายงานสรุปแผนดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • รายงานมาตรารผลคุณธรรมและความโปร่งใส
 • รายงานผลประเมินความเสี่ยง
 • โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือกฏหมายแก่ประชาชน 62-3
 • โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือกฏหมายแก่ประชาชน 62-2
 • โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือกฏหมายแก่ประชาชน 62-1
 • วัสดุอุปกรณ์โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือกฏหมายแก่ประชาชน
 • วัสดุอุปกรณ์โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือกฏหมายแก่ประชาชน
 • ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการให้ความรู้และช่วยเหลือกฏหมายแก่ประชาชน
 • ค่าอาหารโครงการให้ความรู้และช่วยเหลือกฏหมายแก่ประชาชน
 • โครงการให้ความรู้และช่วยเหลือกฏหมายแก่ประชาชน
 • คู่มือการอนุญาตสร้างสิ่งลุกล้ำลำน้ำ
 • คู่มือการดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์
 • แบบการขอรับสนับสนุนน้ำ
 • ขั้นตอนการสนับสนุนน้ำ
 • คำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยมาตรฐการดำเนินงานขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน 2552
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน 2552
 • ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2554
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน_ปภ2553
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 2557
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ.2562
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยการออกหนังสือรับรอง ผู้ประสบภัยฯ 2552
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท. ฉบับ 4 พ.ศ.2561
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ของ อปท.พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.3
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 2552 ฉ.4
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 2552 ฉ.3
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 2552 ฉ.2
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ 2552
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท. 2541 และแก้ไขถึง ฉ. 3
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฉ2 2561
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน 2560
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท.2562
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2560
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
 • ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล 2562
 • ระเบียบ มท. ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉ.2 2562
 • พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉ.2 2560
 • พรบ.ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2550
 • พรบ.โรคติดต่อ 2558
 • พรบ.รักษาความสะอาด ฉ2 (2560)
 • พรบ.รักษาความสะอาด2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2560
 • พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 • พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 และอนุบัญญัติ
 • พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉ.3 2556
 • พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค ฉ.4 2562
 • พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561
 • กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2560
 • กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 2553
 • พรบ.กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562
 • พรบ.เมืองพัทยา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
 • พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
 • พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 • พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ 4)
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ 3)
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ 2)
 • พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ 1)
 • พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
 • พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ (ฉบับ 4)
 • พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ (ฉบับ 3)
 • พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ (ฉบับ 2)
 • พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งฯ (ฉบับ 1)
 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ 4)
 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ 3)
 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ 2)
 • พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับ 1)
 • พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ 4)
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ 3)
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ 2)
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับ 2)
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับ 1)
 • ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 • พจนานุกรรมสมรรถนะประจำสายงาน
 • พจนานุกรรมสมรรถนะหลัก
 • พจนานุกรรมสมรรถนะประจำผู้บริหาร
 • ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 1/2561 และ 1/2562
 • หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพิ่มเติม พ.ศ.2559
 • การบริหารงานบุคคล
 • ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
 • รวมประกาศ / หลักเกณฑ์ ด้านงานช่าง
 • คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย
 • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนต่าง ๆ
 • กฏหมายเกี่ยวกับวงจรชีพวิต
 • คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 • แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลม่วงยาย พ.ศ.2560-2564
 • รวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อำ นาจหน้าที่ของเทศบาล.
 • ภารกิจ อำนาจหน าที่ของเทศบาล
 • คู่มือการบันทึกบัญชีและตรวจสอบ รายงานการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
 • ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • ความบกพร่องด้านการเงิน
 • หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน
 • หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 • หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 • แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คานวณราคากลางงานก่อสร้าง
 • ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
 • พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 • พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
 • พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2545
 • พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 • พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 • ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต
 • ขั้นตอนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
 • ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
 • ประกาศยกเลิกศูนย์บริการร่วม
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
 • การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 • การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 • การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
 • การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 • การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
 • การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
 • การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 • การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
 • การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
 • การรับชำระภาษีป้าย
 • การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 • การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
 • การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
 • การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
 • การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
 • การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
 • การแจ้งขุดดิน
 • การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
 • การแจ้งถมดิน
 • การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 • การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
 • การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 • การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน
 • แบบคำร้อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • แผนพัฒนาระบบ
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 • จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 • ++ รวมลิงค์ทั่วไป ++
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร้องทุกข์นายก ไทยตำบล ดอท คอม ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ SML กรมการปกครอง tourismchiangrai TourismThailand.Org


  ++ เมนูหลัก ++
 • + หน้าหลัก
 • + ข้อมูลทั่วไป
 • + ติดต่อเรา
 • + แผนที่
 • + บุคคลากร
 • + เช็คเมลล์
 • + ถาม-ตอบ
 • + ห้องภาพ ม่วงยาย
 • + ผู้ดูแลระบบ
 • ++ สถิติ/ผู้เยี่ยมชม ++
  ผู้ใช้งาน ขณะนี้ : 6
 • 3.89.87.12
 • 3.89.87.12
 • 3.89.87.12
 • 3.89.87.12
 • 66.249.65.211
 • 3.89.87.12

  วันนี้ : 29
  เดือนนี้ : 22,932
  ทั้งหมด : 620,263
 • ++ ลิงค์ทั่วไป ++
  :: ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  :: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
  :: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  :: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
  :: ระบบ info
  :: ระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม
  :: ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย
  :: ระบบสารสนเทศบุคลากร
  ++ บริการข้อมูล ++
 • การบินไทย
 • โอเรี่ยน ไทยแอร์ไลน์
 • แอร์ เอเชีย
 • นกแอร์
 • บางกอก แอร์เวย์
 • ภูเก็ต แอร์

 • Hotmail
 • Yahoo
 • Thaimail
 • GMail

 • Sanook
 • Kapook
 • Hunsa
 • ++ ทีวีไทย / หนังสื่อพิมพ์ ++
  ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9 ช่อง titv
 • ไทยรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • เดลินิวส์
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • เนชั่นแชนแนล
 • ผู้จัดการ
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • สยามธุรกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • เส้นทางเศรษฐกิจ
 • กระแสหุ้น
 • ไทยโพสต์
 • Bangkok Post
 • บ้านเมือง
 • มติชน
 • แนวหน้า
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • สยามรัฐ
 • ข่าวสด
 • Mission Thailand
 • BusinessThai
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายเดือน
 • มติชนสุดสัปดาห์
 • www.padai.org    เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  Email : info@padai.org    โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1  |   ผู้ดูแลระบบ   |   พัฒนาระบบโดย เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์