Notice: Use of undefined constant p - assumed 'p' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/index.php on line 1

Notice: Undefined index: p in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/index.php on line 1
เทศบาลตำบลม่วงยาย
 
++ คำขวัญอำเภอ ++
เจ้าหลวงเวียงแก่น
ชายแดนไทยลาว
น้ำงาวพราวใส
ผาไดเด่นดัง
ผาตั้งเด่นนาน
ส้มโอหวานทองดี
++ แหล่งท่องเที่ยว ++

 • พบเรือโบราณ ในน้ำโขง


 • หลวงพ่อทิพย์

 • ++ ผลิตภัณฑ์ในตำบล ++

 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย


 • กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

 • ++ แนะนำบุคคลากร ++
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เขต 1
  นายเพชรัตน์ กองมงคล
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เขต 1

  ++ ทักทายกันก่อน ++

  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

       ในรายงานสรุปผู้บริหาร(Executive Summary)โครงการสำรวจและจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองโบราณดงเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(2546) ระบุว่าพื้นที่เมืองโบราณดงเวียงแก่นที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย เป็นดินแดนที่มีชุมชนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากทำเลที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีพัฒนาการเรื่อยมาสร้างชุมชน มีกำแพงเมือง(คันดิน) คูเมือง(คูน้ำ) ล้อมรอบ จากตำนานสิงหนวัติเมืองดงเวียงแก่นเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหลวงเวียงแก่นกับพญามังรายที่ทุ่งคาวบริเวณที่ราบด้านทิศตะวันตกของเมืองโบราณฯ การสู้รบในครั้งนั้นเจ้าหลวงเวียงแก่นเป็นฝ่ายแพ้แล้วเมืองจึงได้ร้างไป หลักฐานซากวัดร้างพบว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-17

       จากข้อมูลทั่วไปของแผนพัฒนาตำบลประจำปี 2546 ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ระบุว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2280 มีราษฎรประมาณ 50 ครัวเรือน อพยพมาจากจังหวัดน่าน แพร่ เชียงใหม่ และลำปาง พระยานาเตรียมเป็นผู้นำในถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านม่วง บ้านยาย และบ้านหลู้ ในปี พ.ศ.2431 ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลม่วงยาย โดยมีขุนม่วงยายเขตเป็นกำนันคนแรก

  ++ ผลการดำเนินงาน ++
 • งบรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • งบทดลองประจำเดือน พ.ย. 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • งบรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือนตุลาคม 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาตร(4) ประจำปีงบประมาณ 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • รายงานยอดเงินสะสมและเงินสำรองเงินสะสม เดือนกันยายน 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • ++ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง++
 • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) ...อ่านเพิ่ม
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ...อ่านเพิ่ม
 • แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบผด.1 และผด.2) ...อ่านเพิ่ม
 • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • งบรับ-จ่าย เดือนกรกฎาคม 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ...อ่านเพิ่ม
 • ++ ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ++
 • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 • ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลม่วงยาย พ.ศ.2559-2563
 • กิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมกิจกรรม 5ส. (สะสาง/สะดวก/สะอาด/สุขลักษณะ/สร้างนิสัย)
 • พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลม่วงยายประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
 • ++ ข่าวกิจกรรม ++
   เทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับ สสส., เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และ เทศบาลตำบลเ ...อ่านเพิ่ม

   คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลม่วงยาย เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระ ...อ่านเพิ่ม

   คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ พระธรรมราชานุวัตร ( ...อ่านเพิ่ม

   ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงาน ...อ่านเพิ่ม

   วานนี้ เมื่อเวลา 15.00 น. (วันที่ 30 ต.ค 2562) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลม่วงยาย(นายเกษม นันชัย) ได้ร่วม ...อ่านเพิ่ม

   เมื่อเวลา 13.30 น.(วันที่ 30 ตุลาคม 2562) ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกิจกร ...อ่านเพิ่ม

  ++ ห้องภาพกิจกรรม ++
  ++ "ศุนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลม่วงยาย" ++

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พจนานุกรรมสมรรถนะประจำสายงาน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พจนานุกรรมสมรรถนะหลัก

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พจนานุกรรมสมรรถนะประจำผู้บริหาร

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 1/2561 และ 1/2562

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว692 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพิ่มเติม พ.ศ.2559

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ความรู้ คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และพจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  รวมประกาศ / หลักเกณฑ์ ด้านงานช่าง

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนต่าง ๆ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  กฏหมายเกี่ยวกับวงจรชีพวิต

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลม่วงยาย พ.ศ.2560-2564

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  รวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  อำ นาจหน้าที่ของเทศบาล.

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ภารกิจ อำนาจหน าที่ของเทศบาล

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  คู่มือการบันทึกบัญชีและตรวจสอบ รายงานการเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ความบกพร่องด้านการเงิน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  หลักเกณฑ์การคานวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คานวณราคากลางงานก่อสร้าง

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2545

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ขั้นตอนการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ประกาศยกเลิกศูนย์บริการร่วม

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การรับชำระภาษีป้าย

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การแจ้งขุดดิน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การแจ้งถมดิน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  แบบคำร้อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  แผนพัฒนาระบบ

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 • Notice: Use of undefined constant title - assumed 'title' in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/home.php on line 326
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 • ++ รวมลิงค์ทั่วไป ++
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร้องทุกข์นายก ไทยตำบล ดอท คอม ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ SML กรมการปกครอง tourismchiangrai TourismThailand.Org


  ++ เมนูหลัก ++
 • + หน้าหลัก
 • + ข้อมูลทั่วไป
 • + ติดต่อเรา
 • + แผนที่
 • + บุคคลากร
 • + เช็คเมลล์
 • + ถาม-ตอบ
 • + ห้องภาพ ม่วงยาย
 • + ผู้ดูแลระบบ
 • ++ สถิติ/ผู้เยี่ยมชม ++

  Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/online.php on line 64
  ผู้ใช้งาน ขณะนี้ : 5
 • 34.229.131.116
 • 34.229.131.116
 • 34.229.131.116
 • 34.229.131.116
 • 23.100.232.233

  วันนี้ : 120

  Notice: Undefined variable: ct_m in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/counter.php on line 65
  เดือนนี้ : 6,674

  Notice: Undefined variable: ct_all in /home/padaiorg/domains/padai.org/public_html/counter.php on line 76
  ทั้งหมด : 546,600
 • ++ ลิงค์ทั่วไป ++
  :: ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  :: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
  :: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  :: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
  :: ระบบ info
  :: ระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม
  :: ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย
  :: ระบบสารสนเทศบุคลากร
  ++ บริการข้อมูล ++
 • การบินไทย
 • โอเรี่ยน ไทยแอร์ไลน์
 • แอร์ เอเชีย
 • นกแอร์
 • บางกอก แอร์เวย์
 • ภูเก็ต แอร์

 • Hotmail
 • Yahoo
 • Thaimail
 • GMail

 • Sanook
 • Kapook
 • Hunsa
 • ++ ทีวีไทย / หนังสื่อพิมพ์ ++
  ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9 ช่อง titv
 • ไทยรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • เดลินิวส์
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • เนชั่นแชนแนล
 • ผู้จัดการ
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • สยามธุรกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • เส้นทางเศรษฐกิจ
 • กระแสหุ้น
 • ไทยโพสต์
 • Bangkok Post
 • บ้านเมือง
 • มติชน
 • แนวหน้า
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • สยามรัฐ
 • ข่าวสด
 • Mission Thailand
 • BusinessThai
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายเดือน
 • มติชนสุดสัปดาห์
 • www.padai.org    เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  Email : info@padai.org    โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1  |   ผู้ดูแลระบบ   |   พัฒนาระบบโดย เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์