++ คำขวัญอำเภอ ++
เจ้าหลวงเวียงแก่น
ชายแดนไทยลาว
น้ำงาวพราวใส
ผาไดเด่นดัง
ผาตั้งเด่นนาน
ส้มโอหวานทองดี
++ แหล่งท่องเที่ยว ++

 • พบเรือโบราณ ในน้ำโขง


 • หลวงพ่อทิพย์

 • ++ ผลิตภัณฑ์ในตำบล ++

 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย


 • กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

 • ++ แนะนำบุคคลากร ++
  ผู้ดูแลเด็กบ้านไทยสามัคคี
  นางสาวณัฐฐินี วงศ์ชัย
  ผู้ดูแลเด็กบ้านไทยสามัคคี

  ++ ข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลม่วงยาย ++
  ข้อมูลองค์กร

   


  โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลม่วงยาย

   


  ข้อมูลทั่วไป

   


  การจัดตั้งเทศบาลตำบลม่วงยาย

  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552  โดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย มีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  ประวัติของตำบลม่วงยาย

  ในรายงานสรุปผู้บริหาร(Executive Summary)โครงการสำรวจและจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองโบราณดงเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(2546) ระบุว่าพื้นที่เมืองโบราณดงเวียงแก่นที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย เป็นดินแดนที่มีชุมชนอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากทำเลที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และมีพัฒนาการเรื่อยมาสร้างชุมชน มีกำแพงเมือง(คันดิน) คูเมือง(คูน้ำ) ล้อมรอบ จากตำนานสิงหนวัติเมืองดงเวียงแก่นเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหลวงเวียงแก่นกับพญามังรายที่ทุ่งคาวบริเวณที่ราบด้านทิศตะวันตกของเมืองโบราณฯ การสู้รบในครั้งนั้นเจ้าหลวงเวียงแก่นเป็นฝ่ายแพ้แล้วเมืองจึงได้ร้างไป หลักฐานซากวัดร้างพบว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-17
  จากข้อมูลทั่วไปของแผนพัฒนาตำบลประจำปี 2546 ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ระบุว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2280 มีราษฎรประมาณ 50 ครัวเรือน อพยพมาจากจังหวัดน่าน แพร่ เชียงใหม่ และลำปาง พระยานาเตรียมเป็นผู้นำในถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านม่วง บ้านยาย และบ้านหลู้ ในปี พ.ศ.2431 ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลม่วงยาย โดยมีขุนม่วงยายเขตเป็นกำนันคนแรก  สภาพทั่วไป

  ที่ตั้ง ขนาด
  ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น มีพื้นที่ประมาณ 84 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,500 ไร่ อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงรายติดแม่น้ำโขงชายแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายถึงที่ทำการเทศบาลตำบลม่วงยายประมาณ 130 กิโลเมตร การเดินทางจากอำเภอเมืองถึงตำบลม่วงยายใช้ทางหลวงหมายเลข 1233, 1152, 1020, 1155 ตามลำดับ และสามารถเดินทางโดยเรือเริ่มต้นจากท่าเรือ อ.เชียงแสน หรือท่าเรือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ล่องตามลำแม่น้ำโขงขึ้นฝั่งได้ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย ที่ทำการเทศบาลตำบลม่วงยายตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงแก่นระยะทางประมาณ 200 เมตร

  อาณาเขต

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  ลักษณะภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลม่วงยายเป็นภูเขาและพื้นที่ราบขั้นบันได พื้นที่ด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูงซึ่งเป็นแนวเขตประเทศ พื้นที่ด้านทิศตะวันตกและใต้เป็นที่ราบเชิงเขาติดแม่น้ำโขง และแม่น้ำงาว
  ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลตำบลม่วงยาย

  เทศบาลตำบลม่วงยายจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ที่ตั้งที่ทำการอยู่ที่ 180 บ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310

  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-5360-8000-1, 0-5360-8340
  • หมายเลขโทรสาร 0-5360-8000-1 ต่อ 20
  • Website ของหน่วยงาน Padai.org
  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) info@padai.org

   อัตรากำลังพนักงาน

   ตารางแสดง อัตรากำลังพนักงานของเทศบาลตำบลม่วงยาย

   ส่วนราชการ

   พนักงานส่วนตำบล(คน)

   พนักงานจ้าง(คน)

   พนักงานจ้างตาภารกิจ

   พนักงานจ้างทั่วไป

                               กรอบอัตรากำลัง

        มีอยู่จริง

   กรอบอัตรากำลัง

   มีอยู่จริง

   กรอบอัตรากำลัง มีอยู่จริง

    

   ปลัด เทศบาลตำบล

   1

   1

    

    

    

    

   หน่วยตรวจสอบภายใน

    1 

   -

   -

    

   -

    

   สำนักปลัด

    8 

    5 

    5 

    3 

    8 

    1 

   กองคลัง

   5

   2

   2

   2

   1

   กองช่าง 

   3

   3

   1

   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   3

   2

   17

   16

   1

   รวม

   21 

   13 

   28 

   23 

   12    รายรับรายจ่ายในปีงบประมาณ 2555-2557

   ปีงบประมาณ

   2555

   2556

   2557

   รายได้-รายจ่าย

   รายได้ที่ไม่รวมเงินอุดดหนุน

   12,502,755.58

   16,646,118.94

   15,713,202.71 

   รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป

   10,943,618.00

   10,868,385.00

   12,365,817.00 

   รายรับตามประมาณการรายรับ

   23,446,373.58

   27,514,503.94

   28,079,019.71

   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

   รายรับทั้งสิ้น

   รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย

   รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

   8,101,091.00

   31,547,464.58

   21,138,143.21

   8,101,091.00

   9,056,780.00

   36,571,283.94

   24,198,894.74

   9,056,780.00 

   10,390,841.00

   38,469,841.00

   25,769,202.76

   10,390,841.00 

   รายจ่ายทั้งหมด

   29,239,234.21

   33,255,674.74

   36,160,043.76 
  ข้อมูลประชากร ณ 30 กันยายน 2557

  หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนเพศชาย(คน) จำนวนเพศหญิง(คน) จำนวนรวม(คน)
  หมู่ที่ 1 หลู้ 415 401 372 773
  หมู่ที่ 2 ยายเหนือ 352 448 442 890
  หมู่ที่ 3 ม่วง 355 300 319 619
  หมู่ที่ 4 ห้วยลึก 273 307 302 609
  หมู่ที่ 5 ยายใต้ 250 275 271 546
  หมู่ที่ 6 ไทยสามัคคี 499 749 704 1,453
  หมู่ที่ 7 ไทยพัฒนา 187 335 334 669
  หมู่ที่ 8 ไทยเจริญ 151 344 351 695
  หมู่ที่ 9 ไทยสมบูรณ์ 202 537 523 1,060
  รวม 2,684 3,696 3,618 7,314  ข้อมูลประชากร ณ 30 กันยายน 2558

   
  หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนเพศชาย(คน) จำนวนเพศหญิง(คน) จำนวนรวม(คน)
  หมู่ที่ 0 ม่วงยาย   69 41 110
  หมู่ที่ 1 หลู้   395 369 764
  หมู่ที่ 2 ยายเหนือ   445 442 887
  หมู่ที่ 3 ม่วง   295 320 615
  หมู่ที่ 4 ห้วยลึก   310 302 612
  หมู่ที่ 5 ยายใต้   273 275 548
  หมู่ที่ 6 ไทยสามัคคี   767 711 1,478
  หมู่ที่ 7 ไทยพัฒนา   335 331 666
  หมู่ที่ 8 ไทยเจริญ   359 373 732
  หมู่ที่ 9 ไทยสมบูรณ์   554 516 1,070
  รวม   3,733 3,639 7,482  สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี 2563

   
  รายการ จำนวน
  ผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ 14 ราย
  ผู้มาขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 10 ราย
  ผู้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 54 ราย
  ผู้มาขึ้นทะเบียนผู้พิการ 12 ราย
  ผู้มาขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ - ราย
  ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ราย
  ผู้เสียภาษีป้าย 41 ราย
       ++ เมนูหลัก ++
 • + หน้าหลัก
 • + ข้อมูลทั่วไป
 • + ติดต่อเรา
 • + แผนที่
 • + บุคคลากร
 • + เช็คเมลล์
 • + ถาม-ตอบ
 • + ห้องภาพ ม่วงยาย
 • + ผู้ดูแลระบบ
 • ++ สถิติ/ผู้เยี่ยมชม ++
  ผู้ใช้งาน ขณะนี้ : 3
 • 3.235.137.159
 • 10.179.4.27, 114.119
 • 3.235.137.159

  วันนี้ : 107
  เดือนนี้ : 3,043
  ทั้งหมด : 596,851
 • ++ ลิงค์ทั่วไป ++
  :: ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  :: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
  :: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  :: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
  :: ระบบ info
  :: ระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม
  :: ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย
  :: ระบบสารสนเทศบุคลากร
  ++ บริการข้อมูล ++
 • การบินไทย
 • โอเรี่ยน ไทยแอร์ไลน์
 • แอร์ เอเชีย
 • นกแอร์
 • บางกอก แอร์เวย์
 • ภูเก็ต แอร์

 • Hotmail
 • Yahoo
 • Thaimail
 • GMail

 • Sanook
 • Kapook
 • Hunsa
 • ++ ทีวีไทย / หนังสื่อพิมพ์ ++
  ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9 ช่อง titv
 • ไทยรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • เดลินิวส์
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • เนชั่นแชนแนล
 • ผู้จัดการ
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • สยามธุรกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • เส้นทางเศรษฐกิจ
 • กระแสหุ้น
 • ไทยโพสต์
 • Bangkok Post
 • บ้านเมือง
 • มติชน
 • แนวหน้า
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • สยามรัฐ
 • ข่าวสด
 • Mission Thailand
 • BusinessThai
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายเดือน
 • มติชนสุดสัปดาห์
 • www.padai.org    เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  Email : info@padai.org    โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1  |   ผู้ดูแลระบบ   |   พัฒนาระบบโดย เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์