++ คำขวัญอำเภอ ++
เจ้าหลวงเวียงแก่น
ชายแดนไทยลาว
น้ำงาวพราวใส
ผาไดเด่นดัง
ผาตั้งเด่นนาน
ส้มโอหวานทองดี
++ แหล่งท่องเที่ยว ++

 • พบเรือโบราณ ในน้ำโขง


 • หลวงพ่อทิพย์

 • ++ ผลิตภัณฑ์ในตำบล ++

 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย


 • กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

 • ++ แนะนำบุคคลากร ++
  ครูผู้ดูแลเด็กบ้านหลู้
  นางทานตะวัน นาระเรด
  ครูผู้ดูแลเด็กบ้านหลู้

  แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ ข่าวประชาสัมพันธ์
  1. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลแบบใหม่ พ.ศ.2563  21 กันยายน 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 2. หนังสือตัวอย่างการขอรับรองพื้นที่ และขยายเขตไฟฟ้าฯ  17 กันยายน 2563
   


  3. ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563  3 กันยายน 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 4. ปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ 2563  28 สิงหาคม 2563
   


  5. ประกาศแจ้งแนวทางการจัดเก็บขยะอันตรายและขวดแก้วของเทศบาลตำบลม่วงยาย  3 มกราคม 2563
   


  6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563  15 กรกฎาคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 7. ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบ 1 เม.ย.63  17 เมษายน 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 8. ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบ 1 เม.ย.63  17 เมษายน 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 9. ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบ 1 เม.ย.63  17 เมษายน 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 10. ปฏิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 63  14 มกราคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 11. ประกาศแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม  14 มกราคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 12. ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม  14 มกราคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 13. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  14 มกราคม 2563

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 14. ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  2 กรกฎาคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 15. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  23 มิถุนายน 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 16. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563  23 มิถุนายน 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 17. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  17 มิถุนายน 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 18. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  14 พฤษภาคม 2563
    อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  มาตรา 30   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษี    แต่ละรายทราบภายในเดือนพฤษภาคม นั้น 
     เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ /  ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลม่วงยาย ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แนบท้ายประกาศนี้ 
    อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน  ณ  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลม่วงยาย ในวันและเวลาราชการ  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้  เพื่อเทศบาลตำบลม่วงยาย จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 19. แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563  16 เมษายน 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 20. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 24-005 สายหลู้-บ้านห้วยจ้อ ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  20 มีนาคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 21. ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  18 มีนาคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 22. ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  9 มีนาคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 23. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 24-004 สายบ้านไทยพัฒนา  9 มีนาคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 24. ประชาสัมพันธ์ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน  2 มีนาคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 25. ประกาศ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 28เมตร ยาว 45เมตร ตำบลม่วงยาย หมู่ที่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  21 กุมภาพันธ์ 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 26. ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 24-004 สายบ้านไทยพัฒนา บ้านไทยสมบูรณ์ - บ้านหลู้ หมู่ที่9-1 ตำบลม่วงยาย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล  21 กุมภาพันธ์ 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 27. ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 24-005 สายหลู้ - บ้านห้วยจ้อ บ้านยายใต้ หมู่ที่1-5 ตำบลม่วงยาย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,558เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  21 กุมภาพันธ์ 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 28. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  17 กุมภาพันธ์ 2563
   


  29. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2563  30 มกราคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 30. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  17 มกราคม 2563
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 31. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลม่วงยาย พ.ศ.2559-2563  16 ธันวาคม 2562
   


  32. กิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมกิจกรรม 5ส. (สะสาง/สะดวก/สะอาด/สุขลักษณะ/สร้างนิสัย)  30 ตุลาคม 2562
   เมื่อเวลา 13.30 น.(วันที่ 30 ตุลาคม 2562) ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พร้อมกิจกรรม 5ส. (สะสาง/สะดวก/สะอาด/สุขลักษณะ/สร้างนิสัย) 

  ทั้งนี้ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแรง ร่วมใจ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้าบริเวณ 2ข้างทาง และเก็บขยะบริเวณหน้าสำนักงาน รวมถึง บริเวณห้องเก็บเอกสาร อาคารสำนักงาน เพื่อความสะอาด และ ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานอีกด้วย
  33. พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  24 ตุลาคม 2562
   23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยาย นำโดยนายเกษม  นันชัย นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 34. ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลม่วงยายประจำปีงบประมาณ 2562  16 ตุลาคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 35. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  22 สิงหาคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 36. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2562  30 กรกฎาคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 37. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  18 กรกฎาคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 38. ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  15 กรกฎาคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 39. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562  9 กรกฎาคม 2562
   9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลในเขตเทศบาล ตำบลม่วงยายจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดม่วงแก้ว
     40. ประกาศ การกำหนดเงื่อนไขการลา การมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562  27 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 41. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 รอบที่ 2  27 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 42. ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   27 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 43. ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  27 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 44. ประกาศแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ประจำปี 2562  26 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 45. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ประจำปี 2562  26 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 46. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561  8 มกราคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 47. ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562  26 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 48. แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563  26 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 49. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) เทศบาลตำบลม่วงยาย  9 มกราคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 50. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  26 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 51. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอรัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  26 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 52. ประกาศ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลม่วงยาย  26 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 53.  ประกาศเทศบาลตำบลม่วงยาย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562)  25 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 54. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (กองคลัง)   25 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 55. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  25 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 56. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  21 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 57. มาตรการป้องกันการรับสินบน  21 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 58. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  21 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 59. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  21 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 60. สายตรง แจ้งเบาะแสการทุจริต เทศบาลตำบลม่วงยาย  19 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 61. ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลม่วงยาย  19 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 62. การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  19 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 63. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการธุจริต   19 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 64. มาตราการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-ปัจจุบัน  19 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 65. ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลม่วงยาย LPA ประจำปี 2561  18 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 66. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ตำบลม่วงยาย ประจำปี 2561  18 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 67. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบผระมาณ 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561  13 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 68. เล่มเทศบัญญัติ 2562  11 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 69. แผนดำเนินงาน 2562  11 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 70. แผนพัฒนา 4 ปี ฉบับเต็ม  11 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 71. ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (เลขที่ตำแหน่งของพนักงานครู)  10 มิถุนายน 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 72. รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2562  24 พฤษภาคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 73. งบรับ-จ่าย เงินสดประจำเดือนเมษายน 2562  24 พฤษภาคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 74. งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562  24 พฤษภาคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 75. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน   17 พฤษภาคม 2562
  วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานของตนเอง 
  (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)เว็บไซต์ :  https://itas.nacc.go.th/go/iit/dnekxr
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 76. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาตอบแบบสำรวจเพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อเทศบาลตำบลม่วงยาย   17 พฤษภาคม 2562
   เทศบาลตำบลม่วงยาย ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  เข้ามาตอบแบบสำรวจเพื่อวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อเทศบาลตำบลม่วงยาย 
  (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
  และร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  ของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจำปี 2562 
  โดยท่านสามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจได้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
  ตาม QR CODE หรือ เว็บไซต์ :  
  https://itas.nacc.go.th/go/eit/dnekxr  ภายนอก
   
  https://itas.nacc.go.th/go/iit/dnekxr ภายใน

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 77. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  30 มกราคม 2562
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 78. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามโครงการปันรักปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว  11 ธันวาคม 2561
   เทศบาลตำบลม่วงยายขอเชิญชวนร่วมบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามโครงการปันรักปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว

  โดยบริจาคเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงยาย ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถส่งสิ่งของบริจาคได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย 180 หมู่ 3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

   
   
     79.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน  22 พฤศจิกายน 2561
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ12 เดือน ตามระบบ e- plaNACC
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 80. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  22 พฤศจิกายน 2561
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ตามระบบ e- plaNACC
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 81. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  1 พฤศจิกายน 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 82. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  1 พฤศจิกายน 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 83. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (ตุลาคม2560-กันยายน2561)  1 พฤศจิกายน 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 84. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม2560-มีนาคม2561)  1 พฤศจิกายน 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 85. การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลม่วงยายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  19 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 86. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561  11 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 87. ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562   11 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 88. ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ  11 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 89. รายงานการจัดเก็บภาษีรายได้ (ภาษี)ปีงบประมาณ2561  10 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 90. ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2562  10 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 91. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฉบับสมบูรณ์  1 ตุลาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 92. งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561  6 กรกฎาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 93. งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมิถุนายน 2561  6 กรกฎาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 94. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561  13 มิถุนายน 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 95. งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  13 มิถุนายน 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 96. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีพ.ศ.2561  10 พฤษภาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 97. ประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  10 พฤษภาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 98. งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561  9 พฤษภาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 99. งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนเมษายน 2561  9 พฤษภาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 100. ประชาสัมพันธ์ โครงการความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ 2560  30 เมษายน 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 101. การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม  4 เมษายน 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 102. งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  15 มีนาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 103. ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  15 มีนาคม 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 104. งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2561  8 กุมภาพันธ์ 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 105. งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561  8 กุมภาพันธ์ 2561
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 106. การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  31 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 107. ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลม่วงยาย  24 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 108. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2560  11 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 109. จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2560  10 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 110. งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560  10 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 111. งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560  10 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 112. งบรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2560  10 ตุลาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 113. จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2560  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 114. จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2560  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 115. จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2560  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 116. จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2560  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 117. จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2560  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 118. จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2560  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 119. จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 120. จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2560  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 121. จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2559  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 122. จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2559  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 123. จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2559  15 กันยายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 124. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  31 กรกฎาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 125. ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลม่วงยาย  31 กรกฎาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 126. งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2560  7 กรกฎาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 127. งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560  7 กรกฎาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 128. กระบวนงานบริการตามภาระกิจของเทศบาลตำบลม่วงยาย  20 มิถุนายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 129. ขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์  20 มิถุนายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 130. งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  12 มิถุนายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 131. งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560  12 มิถุนายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 132. รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  23 พฤษภาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 133. งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2560  18 พฤษภาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 134. งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560  18 พฤษภาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 135. งบรับ - จ่ายเงินสด - มีค.60  20 เมษายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 136. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560  20 เมษายน 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 137. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  23 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 138. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  23 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 139. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฎิบัติงานด้านการคลัง  20 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 140. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านการคลัง  16 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 141. เทศบาลตำบลม่วงยาย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  14 มีนาคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 142. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนมกราคม 2560  23 กุมภาพันธ์ 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 143. งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560  23 กุมภาพันธ์ 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 144. งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(1) ประจำปีงบประมาณ 2560  26 มกราคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 145. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2559  26 มกราคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 146. งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2559  26 มกราคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 147. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  26 มกราคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 148. งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2559  26 มกราคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 149. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2559  26 มกราคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 150. งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559  26 มกราคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 151. ขอเชิญผู้อยู่ในเครือข่ายชำระภาษี ประจำปี 2560  20 มกราคม 2560
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 152. งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2559  12 ตุลาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 153. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2559  12 ตุลาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 154. งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2559  12 ตุลาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 155. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2559  12 ตุลาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 156. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2559  18 สิงหาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 157. งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2559  18 สิงหาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 158. งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2559  21 กรกฎาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 159. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2559  21 กรกฎาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 160. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2559  8 มิถุนายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 161. งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2559  8 มิถุนายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 162. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2559  8 มิถุนายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 163. งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2559  8 มิถุนายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 164. ขอเชิญผู้อยู่ในเครือข่ายชำระภาษี ชำระภาษีประจำปี 2559  16 พฤษภาคม 2559
   เทศบาลตำบลม่วงยายขอเชิญผู้อยู่ในเครือข่ายชำระภาษี ชำระภาษีประจำปี 2559  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
       - ยื่นแบบและแสดงรายการชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559

  ภาษีป้าย
       - ยื่นแบบและแสดงรายการชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2559

  ภาษีบำรุงท้องที่
       - ชำระภาษีเดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2559

       ขอให้ท่านไปติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและยื่นรำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง
  เทศบาลตำบลม่วงยาย  โทรศัพท์ 053-608340
  165. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2559  22 เมษายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 166. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2559  22 เมษายน 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 167. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  29 มีนาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 168. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  29 มีนาคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 169. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนมกราคม 2559  19 กุมภาพันธ์ 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 170. งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2559  19 กุมภาพันธ์ 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 171. งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2558  29 มกราคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 172. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2558  29 มกราคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 173. งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  29 มกราคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 174. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  29 มกราคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 175. ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย   27 มกราคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 176. กติการของการประกวดภาพถ่าย "รักสุดเขตประเทศไทย" @ผาได เวียงแก่น  22 มกราคม 2559
   กติกาของการประกวดภาพถ่าย "รักสุดเขตประเทศไทย" @ผาได  เวียงแก่น  ตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 177. การประกวดภาพถ่าย "รักสุดเขตประเทศไทย" @ผาได เวียงแก่น  22 มกราคม 2559
   เทศบาลตำบลม่วงยาย  ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย  ในหัวข้อ "รักสุดเขตประเทศไทย" @ผาได  เวียงแก่น


  178. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558  12 มกราคม 2559
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 179. งบประจำปี 2558 ณ 30 กันยายน 2558  2 ธันวาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 180. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2558  2 ธันวาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 181. งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2558  2 ธันวาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 182. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2558  2 ธันวาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 183. งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2558  2 ธันวาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 184. รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น  20 พฤศจิกายน 2558
   ด้วยเทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่่นหรือข้าราชการอื่น  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 185. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559  12 พฤศจิกายน 2558
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 186. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558  12 พฤศจิกายน 2558
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 187. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558  6 พฤศจิกายน 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 188. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  5 พฤศจิกายน 2558
   


  189. การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปี 2558  27 ตุลาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 190. การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558  27 ตุลาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 191. รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  26 ตุลาคม 2558
   รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


  192. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2558  28 กันยายน 2558
   


  193. งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2558  28 กันยายน 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 194. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  3 กันยายน 2558
   


  195. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  3 กันยายน 2558
   


  196. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2558  3 กันยายน 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 197. งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2558  3 กันยายน 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 198. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2558  15 กรกฎาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 199. งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2558  15 กรกฎาคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 200. งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2558  17 มิถุนายน 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 201. งบรายรับ - รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2558  17 มิถุนายน 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 202. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2558  20 พฤษภาคม 2558

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 203. งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2558  20 พฤษภาคม 2558

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 204. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2558  28 เมษายน 2558
   


  205. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2558  28 เมษายน 2558
   


  206. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  28 เมษายน 2558
   


  207. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  28 เมษายน 2558
   


  208. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2558  28 เมษายน 2558
   


  209. งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2558  28 เมษายน 2558
   


  210. งบการรายรัย-รายจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557  28 เมษายน 2558
   


  211. งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2557  28 เมษายน 2558
   


  212. งบการรายรัย-รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  28 เมษายน 2558
   


  213. งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  28 เมษายน 2558
   


  214. งบการรายรัย-รายจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2557  28 เมษายน 2558
   


  215. งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2557  28 เมษายน 2558
   


  216. ประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาอาเซียน  28 เมษายน 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 217. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557  14 มกราคม 2558
   


  218. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  14 มกราคม 2558
   


  219. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557  14 มกราคม 2558
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 220. ขอเิชิญผู้อยู่ในเครือข่ายชำระภาษี ชำระภาษีประจำปี 2558 ภายในระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด  6 มกราคม 2558
             เทศบาลตำบลม่วงยายขอเชิญผู้อยู่ในเครือข่ายชำระภาษี  ชำระภาษีประจำปี 2558
  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            -  ยื่นแบบและแสดงรายการชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558

  ภาษีป้าย

            -  ยื่นแบบและแสดงรายการชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2558

  ภาษีบำรุงท้องที่

            -  ชำระภาษีเดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2558

            ขอให้ท่านไปติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง
  เทศบาลตำบลม่วงยาย  โทร. 053-608034

  ท้องถิ่นดี  ภาษีช่วย  ท้องถิ่นสวย  ภาษีสร้าง  221. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558  6 มกราคม 2558
            เทศบาลตำบลม่วงยายจะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลม่วงยาย
  1.เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  รู้จกหน้าที่เป็นคนดีมีคุณธรรม
  2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ
  3.เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม
  4.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
            ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กิจกรรมมีฐานต่างๆ เช่น  ฐนวาดภาพระบายสี  ฐานเกมส์  ฐานระบาสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์  ฐานตอบปัญหาฯ


  222. ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557  4 พฤศจิกายน 2557
   เทศบาลตำบลม่วงยายจะจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ณ ท่าน้ำจุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก  เพื่ออนุัรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป  
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 223. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปี 2558  31 ตุลาคม 2557
   


  224. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2558  31 ตุลาคม 2557
   


  225. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557  14 ตุลาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 226. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2557  7 ตุลาคม 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 227.     228. งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2557  17 กันยายน 2557
   
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 229. งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2557  14 สิงหาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 230. งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2557  14 สิงหาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 231. การส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน  4 สิงหาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 232. สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 233. สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2556  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 234. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 235. งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 236. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 237. งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 238. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 239. งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 240. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 241. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 242. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนมกราคม 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 243. งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2557  7 กรกฎาคม 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 244. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2556  4 มิถุนายน 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 245. งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2556  4 มิถุนายน 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 246. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2556  4 มิถุนายน 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 247. งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2556  4 มิถุนายน 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 248. งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2556  4 มิถุนายน 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 249. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556  2 มิถุนายน 2557

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 250. งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2556  26 พฤศจิกายน 2556  251. งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2556  26 พฤศจิกายน 2556  252. งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2556  26 พฤศจิกายน 2556  253. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2556  26 พฤศจิกายน 2556  254. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2556  26 พฤศจิกายน 2556  255. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2556  26 พฤศจิกายน 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 256. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน -มิถุนายน 2556  16 สิงหาคม 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 257. งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2556  16 สิงหาคม 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 258. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2556  16 สิงหาคม 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 259. งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2556  16 สิงหาคม 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 260. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2556  16 สิงหาคม 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 261. งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2556  16 สิงหาคม 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 262. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2556  16 สิงหาคม 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 263. งบทดรอง ประจำเดือนเมษายน 2556  16 สิงหาคม 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 264. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2556  16 สิงหาคม 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 265. งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556  23 เมษายน 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 266. สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2556  23 เมษายน 2556

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 267. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2555  26 พฤศจิกายน 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 268. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี (ไหลเรือไฟ)  12 ตุลาคม 2555
  ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนบ้านห้วยลึก จะจัดกิจกรรมไหลเรือไฟ ณ บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


  269. โครงการส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย  12 ตุลาคม 2555

  ระหว่างวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2555  เวลา 16.00 น.  เป็นต้นไป  เทศบาลม่วงยายจะจัดกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามโรงเรียนบ้านม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีภายในชุมชน
  270. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนกันยายน 2555  11 ตุลาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 271. งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2555  11 ตุลาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 272. งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2555  14 กันยายน 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 273. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2555  14 กันยายน 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 274. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2555  21 สิงหาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 275. สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2555  21 สิงหาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 276. สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554  21 สิงหาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 277. งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2555  16 สิงหาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 278. งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2555  16 สิงหาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 279. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2555  17 กรกฎาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 280. งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2555  17 กรกฎาคม 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 281. รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555  15 มิถุนายน 2555  282. งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2555  13 มิถุนายน 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 283. งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2555  13 มิถุนายน 2555

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 284. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการเลี้ยงผีขุนน้ำ  8 มิถุนายน 2555
  วันที่ 20 มิถุนายน 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลม่วงยาย  จะจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการเลี้ยงผีขุนน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำวอง  บ้านยายเหนือ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  เพื่อแสดงความกตัญญูต่อธรรมชาติ  ให้ฝนตกตามฤดูกาล


  285. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการถวายหนังแดง  8 มิถุนายน 2555
  วันที่ 15 มิถุนายน 2555  เทศบาลตำบลม่วงยายร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงยาย  จะจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการถวายหนังแดง  ณ ศาลเจ้าพ่อหนังแดง  และอ่างเก็บน้ำวอง  บ้านยายเหนือ  ตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  เพื่อให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข


  286. ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งว่าง อย่างไม่เป็นทางการ  11 กันยายน 2554

  วันที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 08.00-15.00 น. เทศบาลตำบลม่วงยายได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย กรณีแทนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้

  เบอร์ 1 นายบุญจันทร์ ศรชัยปัญญา     ได้ 301 คะแนน  ได้เป็นลำดับที่ 4

  เบอร์ 2 นายรัฐพล แซ่ฮ่อ                ได้ 440 คะแนน ได้เป็นลำดับที่ 1

  เบอร์ 3 นายศรมัธชลกรณ์ ธงนำทรัพย์   ได้ 92 คะแนน  ได้เป็นลำดับที่ 6

  เบอร์ 4 นายวิสูตร เกสรกติกา            ได้ 134 คะแนน ได้เป็นลำดับที่ 5

  เบอร์ 5 นายสมชาย ศักดิ์สิทธานุภาพ    ได้ 308 คะแนน ได้เป็นลำดับที่ 3

  เบอร์ 6 นายสุพจน์ เกษมศุภวรรณ       ได้ 375 คะแนน ได้เป็นลำดับที่ 2
  287. สรุปผลการจัดซื้อจัด/จ้างประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2554  28 มิถุนายน 2554

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 288. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2553  28 มิถุนายน 2554

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 289. รายงานทางการเงิน ประจำปี 2553  21 ตุลาคม 2553

  เทศบาลตำบลม่วงยาย ขอรายงานผลทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2553 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 290. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2553  16 สิงหาคม 2553

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 291. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2553  16 สิงหาคม 2553

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 292. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2552  16 สิงหาคม 2553

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 293. รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่  25 กุมภาพันธ์ 2553

  รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ  2 - 4 / 5  จำนวน  1  อัตรา

  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1 - 3 / 4  จำนวน  1  อัตรา
  294. ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธ์ของกรมการข้าว  15 กุมภาพันธ์ 2553
  ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธ์ของกรมการข้าว ตามประกาศวันที่  15  มกราคม  2553
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 295. โครงการประนรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  15 กุมภาพันธ์ 2553
  ตามที่ กขช. ได้มีมติเมื่อวันที่  16  กันยายน  2552  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  22  กันยายน  2552เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกนาข้าวปี ปีการผลิต  2552/53 รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวนราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง  และระยะเวลาประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิง
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 296. รายงานสรุปผลผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น (อย่างไม่เป็นทางการ)  8 กุมภาพันธ์ 2553

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 297. รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น (อย่างไม่เป็นทางการ)  7 กุมภาพันธ์ 2553

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 298. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553  7 กุมภาพันธ์ 2553

 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 299. สถิติผลสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  5 กุมภาพันธ์ 2553

  สถิติผลสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย  วันเลือกตั้งที่  31  กรกฎาคม  2548 


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 300. ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เขต 2  20 มกราคม 2553
  ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เขต 2
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 301. ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เขต 1  20 มกราคม 2553
  ประกาศหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย เขต 1
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 302. ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย  20 มกราคม 2553
  ประกาศหมายเลขผูสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 303. ผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย  20 มกราคม 2553
  ตามที่เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้ประกาศงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลม่วงยาย  บ้านยายใต้ หมู่ 5 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และได้มีการยื่นเอกสารประมูลงานจ้างเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 09.30 น. ถึง 11.30 น.  และทำการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E – Auction ) ในวันที่ 19 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.และสิ้นสุดการประมูลเวลา  10.30 น
 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 304. ปีใหม่ชนเผ่าขมุ  2 ธันวาคม 2552
  ขอเชิญเที่ยวเทศกาลงานปีใหม่ชนเผ่าขมุ ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงของชนเผ่าขมุ และ อาหารอีกมากมาย ณ ลานเอนกประสงค์บ้านห้วยจ้อ ม.1 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ในวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2552


  305. กีฬาต้านภัยยาเสพติดเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ ม่วงยาย - หล่ายงาว  2 ธันวาคม 2552
  ขอเชิญชวนเที่ยวงานกีฬาต้านภัยยาเสพติดเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ ม่วงยาย - หล่ายงาว ในวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2552 ชมพิธีเปิดอันตระการตา และ การแข่งขันกีฬาอีกมากมาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยลึก


  306. ปีใหม่ชนเผ่าม้ง  2 ธันวาคม 2552

  ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่ชนเผ่าม้ง ในวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2552 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านไทยเจริญ ม.8 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย และ ชมการละเล่นของชนเผ่าม้ง และ อาหารอีกมามาย
  307. เชิญชวนร่วมเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง)  28 ตุลาคม 2552
  ทางอำเภอเวียงแก่น ขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ (ยี่เป็ง) ร่วมชมขบวนแห่รถกระทงของแต่ละตำบล ภายในงานพบกับกิจกรรมและนิทัศการของแต่ละตำบลและร่วมเผาเทียนเล่นไฟและปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นศิริมงคล ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าวัดหล่ายงาว


  308. อบต.ม่วงยาย เชิณชวนร่วมงานประเพณีงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒  28 ตุลาคม 2552
  ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทาง อบต.ม่วงยาย ของเชิณชวน พ่อแม่พี่น้อง ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ของหัววัดแต่ละเขต ชมขบวนแห่กระทงอันตระการตา และร่วมเผาเทียนเล่นไฟ, ปล่อยโครมลอยเพื่อเป็นศิริมงคล จากลานที่ว่าการเทศบาลตำบลม่วงยาย ถึง สะพานแม่น้ำงาวบ้านม่วง เวลา 18.00 น.


  309. การไว้ทุกข์ในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสนครินทร์  16 ตุลาคม 2551

  การไว้ทุกข์ในวันพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

                                  ๑. ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมไว้ทุกข์โดยทั่วกัน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  ( ใส่เสื้อผ้าขาว – ดำ ) เป็นระยะเวลา ๓  วัน

                                  ๒. ขอความร่วมมือสถานบริการต่าง ๆ ให้ลดหรืองดการแสดงเพื่อความบันเทิง

                                  ๓. ให้สถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นระยะเวลา ๓ วัน
  310. พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์พระปิยะมหาราช  16 ตุลาคม 2551

  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยายขอเชิญชวนเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม

  ถวายบังคม  สำนักในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์  ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๑  ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป 
  311. ร่วมเทิดพระเกียรติถวายสดุดี  16 ตุลาคม 2551

  ร่วมเทิดพระเกียรติถวายสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี

  (สมเด็จย่า) ในวันอังคารที่ ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๑    โครงการพัฒนาดอยตุง  พระตำหนักดอยตุง  ร่วมเดินถวายสดุดี  เครื่องสักการะ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  312. การคัดเลือกผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กเพื่อการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับจังหวัด ปี 2551  16 ตุลาคม 2551

     

  คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้นำเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอำเภอเวียงแก่น  ได้ส่ง  ผู้ดูแลเด็กในราย นางทานตะวัน   นาระเรด   จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลู้  หมู่ที่ ๑  ต.ม่วงยาย  ในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลม่วงยาย  ในนามตัวแทนอำเภอเวียงแก่น  เข้ารับการคัดเลือกผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กระดับจังหวัด   ซึ่งปรากฏว่าได้รับการคัดเลือก เป็น  อันดับที่    ในการส่งเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๕ อำเภอ  ทั่วทั้งจังหวัด
  313. รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา อ่านรายละเอียดที่นี่  9 กันยายน 2551


 • เอกสารประกอบ คลิ๊กที่นี่


 • 314. ขั้นตอนการติดต่องาน หลักการที่ทำให้ไม่เสียเวลา  1 สิงหาคม 2551
  อบต.ม่วงยาย  เปิดบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยได้เรียบเรียง และวิธีการขั้นตอนต่างๆ ในการติดต่อเรื่องราวต่างๆกับทางเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการติดต่องาน ในเรื่องต่างๆกับทาง อบต. และหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้เข้าใจการทำงานมากยิ่งขึ้น

  กลับ
  ++ เมนูหลัก ++
 • + หน้าหลัก
 • + ข้อมูลทั่วไป
 • + ติดต่อเรา
 • + แผนที่
 • + บุคคลากร
 • + เช็คเมลล์
 • + ถาม-ตอบ
 • + ห้องภาพ ม่วงยาย
 • + ผู้ดูแลระบบ
 • ++ สถิติ/ผู้เยี่ยมชม ++
  ผู้ใช้งาน ขณะนี้ : 3
 • 3.89.87.12
 • 3.89.87.12
 • 66.249.79.156

  วันนี้ : 43
  เดือนนี้ : 22,946
  ทั้งหมด : 620,277
 • ++ ลิงค์ทั่วไป ++
  :: ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  :: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
  :: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  :: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
  :: ระบบ info
  :: ระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม
  :: ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย
  :: ระบบสารสนเทศบุคลากร
  ++ บริการข้อมูล ++
 • การบินไทย
 • โอเรี่ยน ไทยแอร์ไลน์
 • แอร์ เอเชีย
 • นกแอร์
 • บางกอก แอร์เวย์
 • ภูเก็ต แอร์

 • Hotmail
 • Yahoo
 • Thaimail
 • GMail

 • Sanook
 • Kapook
 • Hunsa
 • ++ ทีวีไทย / หนังสื่อพิมพ์ ++
  ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9 ช่อง titv
 • ไทยรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • เดลินิวส์
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • เนชั่นแชนแนล
 • ผู้จัดการ
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • สยามธุรกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • เส้นทางเศรษฐกิจ
 • กระแสหุ้น
 • ไทยโพสต์
 • Bangkok Post
 • บ้านเมือง
 • มติชน
 • แนวหน้า
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • สยามรัฐ
 • ข่าวสด
 • Mission Thailand
 • BusinessThai
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายเดือน
 • มติชนสุดสัปดาห์
 • www.padai.org    เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  Email : info@padai.org    โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1  |   ผู้ดูแลระบบ   |   พัฒนาระบบโดย เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์