++ คำขวัญอำเภอ ++
เจ้าหลวงเวียงแก่น
ชายแดนไทยลาว
น้ำงาวพราวใส
ผาไดเด่นดัง
ผาตั้งเด่นนาน
ส้มโอหวานทองดี
++ แหล่งท่องเที่ยว ++

 • พบเรือโบราณ ในน้ำโขง


 • หลวงพ่อทิพย์

 • ++ ผลิตภัณฑ์ในตำบล ++

 • กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย


 • กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

 • ++ แนะนำบุคคลากร ++
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
  นางยุภาพร ทาแก้ว
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

  แสดงรายละเอียดทั้งหมดของ สินค้า OTOP
  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอตำบลม่วงยาย

  ตำบลม่วงยายเป็นพื้นที่ปลูกส้มโอที่สำคัญของอำเภอเวียงแก่น ในแต่ละปีจะมีปริมาณส้มโอออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งส้มโอส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวใหญ่ เป็นหลัก ผลผลิตส่วนใหญ่มีการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เช่นประเทศจีน เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ส่วนที่เหลือก็จำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งในแต่ละปีจะมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาศึกษาดูงานการผลิตส้มโอในพื้นที่เนื่องจากสามารถผลิตเพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้ รวมไปถึงได้รับการส่งเสริมด้านการปรับปรุงการผลิตจากหน่วยงานทางราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานีวิจัยพืชสวนเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น จึงทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลผลิตส้มโอจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน-ตุลาคม ของทุกปี  ภาพประกอบ

  ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ ดูภาพ

  กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

  1.ชื่อกลุ่มอาชีพ กลุ่มทอผ้าบ้านยายใต้

  2.ที่ตั้งกลุ่ม 16/1 หมู่ที่ 5 ต.ม่วงยาย

  3.วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

  1. เพื่อรวมกลุ่มส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม การทอผ้า แก่ประชาชน
  2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม
  3. เพื่อรักษาและนำเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาพัฒนาเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

  4.เป้าหมาย

  1. พัฒนาลวดลายของผ้าทอ รูปแบบผ้าทอ
  2. พัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
  3. พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น
  4. ผลิตสินค้าให้มีปริมาณได้ตามความต้องการลูกค้า

  5.ผลิตภัณฑ์ดีเด่น

  1. ผ้าทอ(ผ้าถุง) ลายขอดอกแงะ
  2. ผ้าปูโต๊ะ
  3. ผ้าคลุมเตียง

  6.ผลการดำเนินงาน

  1. พัฒนาสินค้าของกลุ่ม
  2. ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP อำเภอเวียงแก่น ปี 2549
  3. เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549
  4. เข้าร่วมการดำเนินงานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอเวียงแก่น
  5. เข้าร่วมกิจกรรม งานเทศกาล งานประเพณี ของอำเภอ

  7.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  1. ด้านสินค้า ยังไม่มีการปรับปรุง หรือพัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  2. ด้านการตลาด ยังเน้นการขายที่กลุ่มและอยู่ในระดับอำเภอ การตลาดยังแคบ

  8.รายชื่อคณะกรรมการ

  1. นางจินดา จันทฤทธิ์ ประธาน
  2. นางสีทอน ใจกล้า รองประธาน
  3. นางเกษร กลองมงคล เหรัญญิก
  4. นางอธิฐาน บุญยวง เลขานุการ  ภาพประกอบ

  ดูภาพ

  กลุ่มผ้าปักบ้านไทยสามัคคี

  1.กลุ่มอาชีพ กลุ่มผ้าปักบ้านไทยสามัคคี

  2.ที่ตั้งกลุ่ม 154 หมู่ที่ 6 ต.ม่วงยาย 0-9835-2401

  3.วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

  1. เพื่อรวมกลุ่มส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน
  2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม
  3. เพื่อนำเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาพัฒนาเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
  4. รักษาและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการปักผ้า

  4.เป้าหมาย

  1. พัฒนารูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
  2. พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น
  3. ผลิตสินค้าให้มีปริมาณได้ตามความต้องการลูกค้า
  4. พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า

  5.ผลิตภัณฑ์ดีเด่น

  1. ผ้าปักลวดลายชนเผ่า เป็นการนำเอานิทานพื้นบ้านของชนเผ่ามาปักเป็นลวดลายเล่าเรื่องต่าง ๆ บนผ้าทอ
  2. ผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก อาทิ กระเป๋าผ้าปัก รองเท้าผ้าปัก พวงกุญแจ
  3. ชุดชนเผ่า

  6.ผลการดำเนินงาน

  1. พัฒนาสินค้าของกลุ่ม
  2. ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP อำเภอเวียงแก่น ปี 2549
  3. เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549
  4. เข้าร่วมการดำเนินงานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอเวียงแก่น
  5. เข้าร่วมกิจกรรม งานเทศกาล งานประเพณี ของอำเภอ

  7.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  1. ด้านสินค้า ยังไม่มีการปรับปรุง หรือพัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  2. ด้านการตลาด ยังเน้นการขายที่กลุ่มและอยู่ในระดับอำเภอ การตลาดยังแคบ
  3. ด้านงบประมาณ ยังต้องการงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม
  4. ด้านวิชาการ ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

  8.รายชื่อคณะกรรมการ

  1. นางนารี จรัลอารีกุล ประธาน
  2. นางนรารัตน์ เสกสันติสกุล รองประธาน
  3. นางว่า แซ่ม้า เลขานุการ
  4. นางกะ แซ่ซ้ง เหรัญญิก
  5. นางมูจือ เสกสันติสกุล  ภาพประกอบ

  ดูภาพ

  กลุ่มทอผ้าบ้านม่วง

  1.กลุ่มอาชีพ    กลุ่มทอผ้าบ้านม่วง

  2.ที่ตั้งกลุ่ม      28/1 หมู่ที่ 3 ต.ม่วงยาย 0-5360-8311

  3.วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

  1. เพื่อรวมกลุ่มส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม การทอผ้าแก่ประชาชน
  2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม
  3. เพื่อนำเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาพัฒนาเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
  4. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า

  4.เป้าหมาย

  1. พัฒนารูปแบบสินค้า การบรรจุภัณฑ์ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
  2. พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น
  3. ผลิตสินค้าให้มีปริมาณได้ตามความต้องการลูกค้า

  5.ผลิตภัณฑ์ดีเด่น

  1. ผ้าทอ ( ผ้าถุง ) ลายนาค
  2. ผ้าทอ ( ผ้าพื้น )
  3. ผ้าขาวม้า
  4. ผ้าปูโต๊ะ

  6.ผลการดำเนินงาน

  1. พัฒนาสินค้าของกลุ่ม
  2. ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP อำเภอเวียงแก่น ปี 2549
  3. เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549
  4. เข้าร่วมการดำเนินงานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอเวียงแก่น
  5. เข้าร่วมกิจกรรม งานเทศกาล งานประเพณี ของอำเภอ

  7.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

  1. ด้านสินค้า ยังไม่มีการปรับปรุง หรือพัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  2. ด้านการตลาด ยังเน้นการขายที่กลุ่มและอยู่ในระดับอำเภอ การตลาดยังแคบ
  3. ด้านงบประมาณ ยังต้องการงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม
  4. ด้านวิชาการ ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

  8.รายชื่อคณะกรรมการ

  1. นางคำแปง บุดดี ประธาน
  2. นางจินดา ราชแก้ว รองประธาน
  3. นางศรีคำ บุดดี เลขานุการ
  4. นางยุพิน รวมจิตร เหรัญญิก  ภาพประกอบ

  ดูภาพ  กลับ
  ++ เมนูหลัก ++
 • + หน้าหลัก
 • + ข้อมูลทั่วไป
 • + ติดต่อเรา
 • + แผนที่
 • + บุคคลากร
 • + เช็คเมลล์
 • + ถาม-ตอบ
 • + ห้องภาพ ม่วงยาย
 • + ผู้ดูแลระบบ
 • ++ สถิติ/ผู้เยี่ยมชม ++
  ผู้ใช้งาน ขณะนี้ : 3
 • 3.235.137.159
 • 3.235.137.159
 • 3.235.137.159

  วันนี้ : 98
  เดือนนี้ : 3,034
  ทั้งหมด : 596,842
 • ++ ลิงค์ทั่วไป ++
  :: ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  :: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
  :: ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  :: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร
  :: ระบบ info
  :: ระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม
  :: ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย
  :: ระบบสารสนเทศบุคลากร
  ++ บริการข้อมูล ++
 • การบินไทย
 • โอเรี่ยน ไทยแอร์ไลน์
 • แอร์ เอเชีย
 • นกแอร์
 • บางกอก แอร์เวย์
 • ภูเก็ต แอร์

 • Hotmail
 • Yahoo
 • Thaimail
 • GMail

 • Sanook
 • Kapook
 • Hunsa
 • ++ ทีวีไทย / หนังสื่อพิมพ์ ++
  ช่อง3 ช่อง5 ช่อง7 ช่อง9 ช่อง titv
 • ไทยรัฐ
 • คม ชัด ลึก
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • เดลินิวส์
 • ประชาชาติธุรกิจ
 • เนชั่นแชนแนล
 • ผู้จัดการ
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • สยามธุรกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • เส้นทางเศรษฐกิจ
 • กระแสหุ้น
 • ไทยโพสต์
 • Bangkok Post
 • บ้านเมือง
 • มติชน
 • แนวหน้า
 • เทเลคอม เจอร์นัล
 • สยามรัฐ
 • ข่าวสด
 • Mission Thailand
 • BusinessThai
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายเดือน
 • มติชนสุดสัปดาห์
 • www.padai.org    เทศบาลตำบลม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  Email : info@padai.org    โทร - แฟ็กซ์ 0-5360-8000-1  |   ผู้ดูแลระบบ   |   พัฒนาระบบโดย เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์