เฉพาะเจ้าหน้าที่เทศบาลลืมรหัสผ่าน


เทศบาลม่วงยาย

อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0-5360-8000-1,0-5360-8340
โทรสาร 0-5360-8000-1 ต่อ 20

เจ้าหลวงเวียงแก่น ชายแดนไทยลาว น้ำงาวพราวใส ผาไดเด่นดัง ผาตั้งเด่นนาน ส้มโอหวานทองดี

สรุปข้อมูลโครงการต่างๆของเทศบาลสรุปข้อมูลความรู้/การอบรมสรุปข้อมูลบุคลากร