# ปีงบประมาณ ชื่อหัวข้อ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสาร
1 0 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เอกสาร
2 2558 e-plan รร.โพธิ์วดล ท้องถิ่นเชียงราย เอกสาร
3 2558 การจัดการขยะภายในเขตชุมชน เทศบาลนครเชียงราย กองการศึกษา,โยธา เอกสาร
4 2558 การดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
5 2558 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 5 ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เอกสาร
6 2558 ครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร
7 2558 ครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่ใหม่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร
8 2558 คูรผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงแรมอเล็กซานเดอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร
9 2558 งบประมาณ รร ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
10 2558 งานบุคลากร ทต.ม่วงยาย ม่วงยาย เอกสาร
11 2558 พัฒนาสักยภาพอาสาสมัครพัฒนาท้องถิ่น หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เอกสาร
12 2558 วิธีปฏิบัติ/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการซื้อและการจ้างในระบบ e - GP ระยะที่ 2 และแนวทางปฏิบัติตามระบบ e - GP ระยะที่ 3 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เอกสาร
13 2558 วิธีปฏิบัติ/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการซื้อและการจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2และแนวทางปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 3(ระยะใหม่)หลักการเปิดเผยราคากลาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคู่สัญญา ตามกฏหมาย ป.ป.ช.และศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดท โรงเเรมเชียงใหม่ออคิด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เอกสาร
14 2558 อบรมข้าราชการครูบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร
15 2558 เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี (ประจำปี 2559-2561) แผนดำเนินงาน การประสานแผนพัฒนา การวางกรอบติดตามประเมินผล การเลือกใช้ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค/ทางออก เกี่ยวกับการจัดทำแผน ข้อทักท้วงของ สตง. และเท โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เอกสาร
16 2558 โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
17 2558 โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมวังคำ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
18 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย เอกสาร
19 2558 โครงการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย ปี 2558 โรงแรมฮอลิเดย์กาเด้น สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ เอกสาร
20 2558 โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2558 โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง ห้วยหมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร
 1 2 3 >  Last ›