# ปีงบประมาณ ชื่อหัวข้อ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสาร
21 2558 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมวังคำ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนจังหวัดเชียงราย เอกสาร
22 2558 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมวังคำ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
23 2559 การบริหารงานบุคคล เชียงรายแกรนด์วิว กองการศึกษา เอกสาร
24 2559 การประชุมชี้แจงโครงการเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว และรับสมัครสำนักงานเข้าร่วมโครงการ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เอกสาร
25 2559 การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง โรงแรมดิเอ็มเพรส กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.) เอกสาร
26 2559 การประชุมอบรมเกณฑ์และการจัดทำเอกสารการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เอกสาร
27 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2559 โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้นท์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เอกสาร
28 2559 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รุ่นที่ 1 ห้องประชุมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ เอกสาร
29 2559 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ระบบแท่ง) และการบริหารงานบุคคลใหม่ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.จังหวัด ในระบบแท่ง โรงแรงคุ้มภูคำ สำนักงานบริการวิชาการและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เอกสาร
30 2559 การสัมมนาทางวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เอกสาร
31 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา (ชั้นสอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชมรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอกสาร
32 2559 การเสวนาวิชาการ นวัตกรรมการบริหารเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา เอกสาร
33 2559 ประกาศนียบัตรแนวทางปฏิบัติของ อปท. ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โรงแรมคุ้มภูคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เอกสาร
34 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเบิกจ่ายและติดตามผล โรงแรมดวงตะวัน กองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสาร
35 2559 ประชุุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเบิกจ่ายและติดตามผล โรงแรมดวงตะวัน สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสาร
36 2559 พัฒนาสักยภาพอาสาสมัครพัฒนาท้องถิ่น หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เอกสาร
37 2559 หลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เอกสาร
38 2559 อบรมสมุนไพรไทย โรงแรมแกรนดืโฮเทล เชียงใหม่ โยธา เอกสาร
39 2559 อบรมสารสนเทศ ทต.ม่วงยาย ทต.ม่วงยาย เอกสาร
40 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงานและทบทวนความรู้มาตรฐานวินัยท้องถิ่นฉบับใหม่” โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เอกสาร
 < 1 2 3 4 >  Last ›