# ปีงบประมาณ ชื่อหัวข้อ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสาร
41 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา (ชั้นสอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชมรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอกสาร
42 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 สำหรับผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่งบประมาณ โรงแรมเอ็ม บู ทีค รีสอร์ท เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย(กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์) เอกสาร
43 2559 อบรมเชิงวิชาการ การออกแบบอาคาร คสล. ด้วย NEO RC โรงแรม ลักษวรรณ รีสอร์ท สถาบันอบรมโยธาไทย เอกสาร
44 2559 อบรมเชิงวิชาการ หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K โรงแรมคุ้มภูคำ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย เอกสาร
45 2559 อบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เอกสาร
46 2559 อบรมและสัมมนาเพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักดิ์ภาพจัดทำสำนวนการสอบสวนการร่างเสนอความเห็นทางกฎหทายและระเบียบ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ รีสอร์ท สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
47 2559 เพิ่มประสิทธภาพการบริหารงานผู้ปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมเอ็ม บู ทีค รีสอร์ท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
48 2559 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market : e-market) และวิธีประกดวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โรงแรมอินคำ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
49 2559 โครงการฝึกอบรมการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 (หลักสูตร 2 วัน) โรงแรมเอ็ม บูทิค รีสอร์ท เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
50 2559 โครงการฝึกอบรมบันทึกด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมไดมอนค์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงราย เอกสาร
51 2559 โครงการฝึกอบรมบันทึกด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 โรงแรม ไดมอนค์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชียงราย เอกสาร
52 2559 โครงการฝึกอบรมบันทึกด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 โรงแรมไดมอนค์ ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
53 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ปีงบประมาณ 2559 โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
54 2559 โครงการอบรมสัมมนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ (2556-2559)ประจำปีงบประมาณ 2559 โรงแรมอินคำ กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่นบุคคลท้องถิ่น และกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
55 2559 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงราย เอกสาร
56 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา (ชั้นสอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชมรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอกสาร
57 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา (ชั้นสอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชมรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอกสาร
58 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา(ชั้นสอง)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชมรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เอกสาร
59 2559 โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการจัดทำสำนวนการสอบสวน การร่าง การเสนอความเห็นทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงราย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
60 2560 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ สมาพันธ์ข้าราชการท้องถิ่น เอกสาร
 < 1 2 3 4 5 >