# ปีงบประมาณ ชื่อหัวข้อ สถานที่ หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสาร
81 2560 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โรงแรมวิเวอร์ไซค์ เขตบางพลัด กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เอกสาร
82 2560 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี และการปิดบัญชีประจำปีในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อิน เชียงราย รีสอร์ท สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสาร
83 2560 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี และการปิดบัญชีประจำปีในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อิน เชียงราย รีสอร์ท สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสาร
84 2560 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เอกสาร
85 2560 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อิน เชียงราย รีสอร์ท สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
86 2560 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงแรม ไดมอนด์ ปาร์ค อิน เชียงราย รีสอร์ท สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เอกสาร
87 2560 โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Market :e-Market ) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอิน เชียงราย รีสอร์ท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เอกสาร
88 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เอกสาร
89 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เอกสาร
‹ First  < 3 4 5