2558
โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย
เชียงราย
01 พฤษภาคม 2558 ถึง 02 พฤษภาคม 2558
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 ทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เพื่อสอดคล้องกับนโยบายบัญชีและรายงานการเงินภาครัฐเป็นไปในแนวทาง

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 นำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในงานการเงินและบัญชีของเทศบาลตำบลม่วงยาย

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD