2558
วิธีปฏิบัติ/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการซื้อและการจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2และแนวทางปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 3(ระยะใหม่)หลักการเปิดเผยราคากลาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคู่สัญญา ตามกฏหมาย ป.ป.ช.และศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดท
โรงเเรมเชียงใหม่ออคิด
เชียงใหม่
20 สิงหาคม 2558 ถึง 22 สิงหาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

เพื่อปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 1 ต้องลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำหรับวิธีการสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซด์ และระยะที่ 2 ซึ่งครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธีและมีการเชื่อมโยงกับระบบภายนอก เช่นระบบ GFMIS เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 1.วิธีปฏิบัติ/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการซื้อและการจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2
2. แนวทางปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 3 (ระยะใหม่)
3.การจัดทำราคากลาง/หลักการเปิดเผยราคากลาง ตามกฏหมาย ป.ป.ช
4. วิธีปฏิบัติของ อปท.เกี่ยวกับคู่สัญญา ตามกฏหมาย ป.ป.ช
5.ประเด็นข้อผิดพลาดที่ สตง.มักตรวจพบเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของ อปท.

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2 และแนวทางปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 3 (ระยะใหม่) หลักการเปิดเผยราคากลางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคู้สัญญา ตามกฏหมาย ป.ป.ช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD