2558
วิธีปฏิบัติ/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการซื้อและการจ้างในระบบ e - GP ระยะที่ 2 และแนวทางปฏิบัติตามระบบ e - GP ระยะที่ 3
โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
เชียงใหม่
20 สิงหาคม 2558 ถึง 22 สิงหาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางยุภาพร ทาแก้ว

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

 เพื่อปฏิบัติตามระบบ e - GP  ระยะที่ 1  ต้องลงประกาศจัดซ้ื้อจัดจ้างสำหรับวิธีการสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็ปไซด์ และระยะที่ 2  ซึ่งครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  12  วิธีและมีการเชื่อมโยงกับระบบภายนอก เช่น ระบบ GFMIS  เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. วิธีปฏิบัติ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการซื้อและการจ้างในระบบ  e - GP  ระยะที่ 2
2. แนวทางปฏิบัติตามระบบ  e - GPระยะที่ 3 
3. การจัดทำราคากลาง/หลักการเปิดเผยราคากลาง  ตามกฎหมาย  ป.ป.ช.
4. วิธีปฏิบัติ ของอปท. เกี่ยวกับคู่สัญญา ตามกฏหมาย ป.ป.ช.
5. ประเด็นข้อผิดพลาดที่ สตง. มักตรวจพบเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของ อปท.การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดจ้างในระบบ e - GP  ระยะที่ 2  และแนวทางปฏิบัติตามระบบ e - GP  ระยะที่ 3  หลักการเปิดเผยราคากลางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคู่สัญญา  ตามกฎหมาย ป.ป.ช.  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD