2558
โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงแรมวังคำ
เชียงราย
00 543 ถึง 00 543
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิิ่นจังหวัดเชียงราย
นางยุภาพร ทาแก้ว

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทะเบียนรายงานการเงินของอปท.

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 ทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี  การจัดทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.เพื่อสอดคล้องกับนโยบายบัญชีและรายงานการเงินภาครัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 นำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในงานการเงินและบัญชี ของเทศบาลตำบลม่วงยาย

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD