2558
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี (ประจำปี 2559-2561) แผนดำเนินงาน การประสานแผนพัฒนา การวางกรอบติดตามประเมินผล การเลือกใช้ตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค/ทางออก เกี่ยวกับการจัดทำแผน ข้อทักท้วงของ สตง. และเท
โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
เชียงใหม่
09 มีนาคม 2558 ถึง 12 มีนาคม 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นายวสันต์ ซาวบุญตัน

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

 1.การจัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ข้อท้วงติงของ สตง. และเทคนิคการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 ได้รับความรู้ ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนดำเนินงาน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 นำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในการจัดทำแผนต่างๆ

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD