2558
โครงการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย ปี 2558
โรงแรมฮอลิเดย์กาเด้น
เชียงใหม่
20 มกราคม 2558 ถึง 21 มกราคม 2558
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

1. ให้ความรู้เรื่อง การจัดสวัสดิการสังคม

2. ร่วมกิจกรรมการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่

3. ร่วมกิจกรรม การวิเคราะห์รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของแต่ละพื้นที่

4. การนำเสนอรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของแต่ละพื้นที่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของแต่ละแห่งที่ไปประยุกต์ใช้ภายในพื้นที่ได้

2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลการดำเนินงานและพัฒนาต่อไป

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

1. สามารถสร้างเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมกับพื้นที่ใกล้เคียง

2. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สามารถขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD