2558
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 5
ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
25 ตุลาคม 2557 ถึง 27 ตุลาคม 2557
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายจิรยุทธ์ ทาแก้ว

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

        1.สาระสำคัญและแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท. ตามประกาศฉบับใหม่ พ.ศ.2557 โดยให้ อปท.เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งแตกต่างจากประกาศฉบับเดิมที่การดำเนินงาน บริหารกองทุนเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนมีหลักเกณฑ์รายละเอียดกำหนดสัดส่วนการใช้เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ เช่น การบริหารจัดการกองทุนใช้สัดส่วนเงินได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับกองทุนในปีงบประมาณนั้น

          2.ระบบและการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลประกอบด้วยการทะเบียนผู้มีสิทธิและการรับรองสิทธิ ในส่วนของสิทธิการรักษาพยาบาลระบบจ่ายตรงผู้มีสิทธิมีผลประโยชน์เช่นเดียวกับข้าราชการสังกัด ก.พ. ยกเว้นกรณีฉุกเฉินถึงชีวิต(EMCO) ที่สิทธิของ อปท. ยังขาดระเบียบรองรับ


ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 1.ทราบหลักปรัชญา แนวคิดการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับใหม่
2.ทราบระบบบริหารจัดการและสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการท้องถิ่น และแนวทางการดำเนินงานของ อปท.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับรองสิทธิ การลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 1.รายงาน/แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่น

2.ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นให้แก่ หัวหน้างาน จนท.วิเคราะห์ฯ พนักงานจ้างเหมาช่วยงานกองทุนฯ

3.บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยปฏิบัติงานกองทุนฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD