2558
การดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
23 มิถุนายน 2558 ถึง 24 มิถุนายน 2558
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

 เป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อให้การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2539 และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 ได้ทราบความเป็นมา ขอบเขต การบังคับใช้ การรายงาน ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและมาตราการบังคับทางปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2539 นำมาปฏิบัติงานได้จริง ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และรอบคอบ

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD