2558
พัฒนาสักยภาพอาสาสมัครพัฒนาท้องถิ่น
หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย
เชียงราย
00 543 ถึง 00 543
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายสุพจน์ กานันใจ

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ


ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา


การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้


ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD