2558
ครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่ใหม่
โรงแรมอเล็กซานเดอร์
กรุงเทพมหานคร
11 กันยายน 2558 ถึง 14 กันยายน 2558
กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่งทิพย์ ปัญญาเจริญ

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

 าสวทาวทท่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 าืา่าสาทมสใทามท

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 ่นสื่้ส้่ส่สใทวใทม

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD