2558
อบรมข้าราชการครูบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โรงแรมอเล็กซานเดอร์
กรุงเทพมหานคร
11 กันยายน 3101 ถึง 14 กันยายน 3101
กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
นางทานตะวัน นาระเรด

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD