2558
ครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่
โรงแรมอเล็กซานเดอร์
กรุงเทพมหานคร
11 กันยายน 2558 ถึง 14 กันยายน 2558
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางรุ่งทิพย์ ปัญญาเจริญ

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

-  นโยบายการจัดการศีกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
-  มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
-  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
-  มาตรฐาน/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
-  มาตรฐาน/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
-  การบริหารงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  แนวทางการปฏิบัติราชการตามระเบียนงานสารบรรณงานธุรการ
-  บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
-  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
-  การปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
-  การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
-  การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  มาตรฐานและการประกันคุณภาพสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถื่น)
-  การเป็นข้าราชการครูที่ดี
-  ตอบปัญหาและข้อซักถาม/ปิดการอบรม
  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 การเข้าอบรมครั้งนี้ถืนเป็นประสบการณ์ที่ดีได้รับความรู้ต่างๆมากมายจากวิทยากรอาทิ เช่น การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานและการประกันคุณภาพสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น /จรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็กและการเป็นข้าราชการครูที่ดี

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 การไปอบรมในครั้งนี้ดิฉันจะนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตนเอง และองค์กรต่อไป

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD