2558
คูรผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงแรมอเล็กซานเดอร์
กรุงเทพมหานคร
11 กันยายน 2558 ถึง 14 กันยายน 2558
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางพิมพ์ผกา ยาวิเลิง

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

 -นโยบายการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-มาตรฐาน/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-มาตรฐาน/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-การบริหารงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-แนวทางการปฏิบัติราชการตามระเบียบงานสารบรรณงานธุรการ
-บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-สิทธฺิประโชนย์และสวัสดิการของครูผู้ดูแลเด็ก
-การปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็ก
-การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
-การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-มาตรฐานและการประกันคุณภาพสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
-การเป็นข้าราชการครูที่ดี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 การเข้าอบรมครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีได้รับความรู้ต่างๆมากมายจากคณะวิทยากร เช่น นโยบายการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐาน/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการปฏิบัติราชการตามระเบียบงานสารบรรณงานธุรการและการเป็นข้าราชการครูที่ดี


 

การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 การไปอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้แก่เพื่อนร่วมงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตนเองต่อไป 

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD