2558
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2558
โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง ห้วยหมาก
กรุเทพมหานคร
11 กันยายน 2558 ถึง 14 กันยายน 2558
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวเอมอร อินเทพ

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

- ได้รู้นโยบายการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ได้รู้มาตรฐานการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ได้รู้โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ได้รู้มาตรฐามาตรฐาน/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูผู้เด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

 สามรถนำนโยบายการจัดการศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาในหน่วยงานของตนเอง
-เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

 -สามรถนำความรู้เกี่ยวกับนโบายมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
-สามรถนำความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษามาเป็นแนาวทางในการจัดการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
-

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD