2558
การจัดการขยะภายในเขตชุมชน
เทศบาลนครเชียงราย
เชียงราย
09 พฤศจิกายน 2558 ถึง 12 พฤศจิกายน 2558
กองการศึกษา,โยธา
สันทัด บุญทันเสน, บุญชม บุญปั๋น, คชภัค นนทะวงษ์,สนธยา มาลัย

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ


ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา


การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้


ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD