2558
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำและบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา
เชียงราย
23 กันยายน 2558 ถึง 24 กันยายน 2558
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย

สรุปเนื้อหาสาระที่ได้รับ

๑.  การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2.  ความรู้เกี่ยวกับการตังหมวดค่าใช้จ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓.  การจ่ายขาดเงินสะสม

4. ข้อท้วงติงของ สตง.เกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1.ได้รับความรู้ และวิธีการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้

นำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติในงานในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :

  • BACK พิมพ์เอกสาร WORD