แบบรายงานผลการฝึกอบรม
เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน นาย วราวัชร จันทร์ตะกุล ตำแหน่ง นิติกร


1. ชื่อหลักสูตร การดำเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานผู้จัด สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
3. ระยะเวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม 23 มิถุนายน 2558 ถึง 24 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
4. สรุปเนื้อหาสาระที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับจากการศึกษาอบรม  เป็นโครงการฝึกอบรมเพื่อให้การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2539 และกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  ได้ทราบความเป็นมา ขอบเขต การบังคับใช้ การรายงาน ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและมาตราการบังคับทางปกครองเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ และเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
6. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่  สามารถนำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2539 นำมาปฏิบัติงานได้จริง ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และรอบคอบ
ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :


  • (...............................................)
    ( นาย วราวัชร จันทร์ตะกุล )
    นิติกร