แบบรายงานผลการฝึกอบรม
เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน นาง พัชรา ยาละ ตำแหน่ง ผช.จพง.พัสดุ


1. ชื่อหลักสูตร วิธีปฏิบัติ/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการซื้อและการจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2และแนวทางปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 3(ระยะใหม่)หลักการเปิดเผยราคากลาง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคู่สัญญา ตามกฏหมาย ป.ป.ช.และศึกษาประเด็นข้อผิดพลาดท
2. หน่วยงานผู้จัด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
3. ระยะเวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม 20 สิงหาคม 2558 ถึง 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเเรมเชียงใหม่ออคิด เชียงใหม่
4. สรุปเนื้อหาสาระที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับจากการศึกษาอบรม เพื่อปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 1 ต้องลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำหรับวิธีการสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซด์ และระยะที่ 2 ซึ่งครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 12 วิธีและมีการเชื่อมโยงกับระบบภายนอก เช่นระบบ GFMIS เป็นต้น
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  1.วิธีปฏิบัติ/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการซื้อและการจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2
2. แนวทางปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 3 (ระยะใหม่)
3.การจัดทำราคากลาง/หลักการเปิดเผยราคากลาง ตามกฏหมาย ป.ป.ช
4. วิธีปฏิบัติของ อปท.เกี่ยวกับคู่สัญญา ตามกฏหมาย ป.ป.ช
5.ประเด็นข้อผิดพลาดที่ สตง.มักตรวจพบเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของ อปท.
6. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 2 และแนวทางปฏิบัติตามระบบ e-GP ระยะที่ 3 (ระยะใหม่) หลักการเปิดเผยราคากลางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับคู้สัญญา ตามกฏหมาย ป.ป.ช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ภาพประกอบกิจกรรม :
  • วิดิทัศน์ประกอบกิจกรรม :


  • (...............................................)
    ( นาง พัชรา ยาละ )
    ผช.จพง.พัสดุ