ทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เข้ารับตำแหน่งวันที่ หน่วยงานรับผิดชอบ
1 กัญจนา พันธุเดช คนงานทั่วไป 01/07/2553 สำนักปลัด ดูประวัติ
2 กัญญภัส เชื้อสะอาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 01/07/2558 สำนักปลัด ดูประวัติ
3 จิรยุทธ์ ทาแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด 28 กันยายน 2553 สำนักปลัด ดูประวัติ
4 ชิตชัย ปินทรายมูล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 22/09/2558 กองช่าง ดูประวัติ
5 ณัฐฐินี วงศ์ชัย ผู้ดูแลเด็ก 01/12/2553 กองการศึกษา ดูประวัติ
6 ณัฐธิดา รานะเรศ ผช.จนท.ธุรการ 01/07/2553 กองการศึกษา ดูประวัติ
7 ถวิล ยาละ รองนายกเทศมนตรี (1) 6 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร ดูประวัติ
8 ทานตะวัน นาระเรด ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
9 ธรรมศักดิ์ เรือนมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 1 เมษายน 2548 กองช่าง ดูประวัติ
10 ธัญญรัตน์ วรรณพรม ผช.จนท.การเงินและบัญชี 01/12/2554 กองคลัง ดูประวัติ
11 ธิตินันท์ กุยรัมย์ นักวิชาการศึกษา 05/01/2552 กองการศึกษา ดูประวัติ
12 นันธิดา นันไชย ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 01/10/2551 กองการศึกษา ดูประวัติ
13 ประกายทิพย์ ไชยชมภู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 01/08/2557 กองคลัง ดูประวัติ
14 ประสิทธิ์ วรรณศรี คนงานทั่วไป 01/12/2553 กองช่าง ดูประวัติ
15 ปริญญาพร จันระวัง หัวหน้าฝ่ายธุรการ 23 มิถุนายน 2558 สำนักปลัด ดูประวัติ
16 พัชนี กันทวี ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
17 พัชรา ยาละ ผช.จพง.พัสดุ 01/10/2553 กองคลัง ดูประวัติ
18 พิมพ์ผกา ยาวิเลิง ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
19 พิสมัย ปิมปา ครู คศ.1 01/12/2556 กองการศึกษา ดูประวัติ
20 มนตรี บุดดี ผช.สันทนาการ 01/07/2553 กองการศึกษา ดูประวัติ
21 ยุพเยาว์ กาคำ ผู้ดูแลเด็ก 01/10/2547 กองการศึกษา ดูประวัติ
22 ยุภาพร ทาแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบ 23/06/2558 กองคลัง ดูประวัติ
23 รัตติกาล เกษมสรรพกิจ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 02/06/2558 สำนักปลัด ดูประวัติ
24 รุ่งทิพย์ ปัญญาเจริญ ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
25 ลาม ศิริคำใส คนงานทั่วไป 16/03/2550 กองช่าง ดูประวัติ
26 วรพล แซ่ลี เลขานุการนายกเทศมนตรี 6 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร ดูประวัติ
27 วราวัชร จันทร์ตะกุล นิติกร 1 มกราคม 2555 สำนักปลัด ดูประวัติ
28 วัชรพงษ์ วรพัฒน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25/11/2557 สำนักปลัด ดูประวัติ
29 วิคุณ เกษมสรรพกิจ นายช่างโยธา 03/11/2551 กองช่าง ดูประวัติ
30 วิรุจน์ สุวรรณทา ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย 1 กรกฎาคม 2549 สำนักปลัด ดูประวัติ
31 สกลชัย เกสรกติกา รองนายกเทศมนตรี (2) 6 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร ดูประวัติ
32 สมรส ศรจุฬา คนงานทั่วไป(คนสวน) 01/04/2554 กองช่าง ดูประวัติ
33 สันทัด บุญทันเสน ปลัดเทศบาล 29/05/2557 สำนักปลัด ดูประวัติ
34 สันทัด บุญทันเสน สำนักปลัด ดูประวัติ
35 สำราญ เตรียมทนะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 6 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร ดูประวัติ
36 สุจิตรา ศรชัยปัญญา ผช.จนท.ธุรการ 01/12/2554 กองช่าง ดูประวัติ
37 สุทิน เตรียมทะนะ ตกแต่งสวน 01/10/2555 กองการศึกษา ดูประวัติ
38 สุพจน์ กานันใจ พนักงานขับรถยนต์ 01/10/2553 สำนักปลัด ดูประวัติ
39 สุวาพิชญ์ บุญยวง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 23 มิถุนายน 2558 สำนักปลัด ดูประวัติ
40 อภิสิทธิ์ ศรชัยปัญยา ผู้ดูแลเด็ก 01/10/2547 กองการศึกษา ดูประวัติ
41 อรชร ชัยวงศ์ ผู้ดูแลเด็ก 01/10/2547 กองการศึกษา ดูประวัติ
42 อรทัย ยาละ ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) 01/03/2554 กองคลัง ดูประวัติ
43 อัจฉราภรณ์ ขันทะ ผช.จนท.การคลัง 01/12/2554 กองคลัง ดูประวัติ
44 อัมรา อนุเคราะห์ ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
45 อุ่นเรือน บัวไลเดช ผู้ดูแลเด็ก 01/10/2547 กองการศึกษา ดูประวัติ
46 เกษม นันชัย นายกเทศมนตรี 6 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร ดูประวัติ
47 เอมอร อินเทพ ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
48 แววดาว ยาละ ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
49 โสริญา ศรชัยปัญญา ผู้ดูแลเด็ก 01/10/2547 กองการศึกษา ดูประวัติ