ทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เข้ารับตำแหน่งวันที่ หน่วยงานรับผิดชอบ
1 ถวิล ยาละ รองนายกเทศมนตรี (1) 6 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร ดูประวัติ
2 วรพล แซ่ลี เลขานุการนายกเทศมนตรี 6 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร ดูประวัติ
3 สกลชัย เกสรกติกา รองนายกเทศมนตรี (2) 6 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร ดูประวัติ
4 สำราญ เตรียมทนะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 6 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร ดูประวัติ
5 เกษม นันชัย นายกเทศมนตรี 6 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหาร ดูประวัติ
6 กัญจนา พันธุเดช คนงานทั่วไป 01/07/2553 สำนักปลัด ดูประวัติ
7 กัญญภัส เชื้อสะอาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 01/07/2558 สำนักปลัด ดูประวัติ
8 จิรยุทธ์ ทาแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด 28 กันยายน 2553 สำนักปลัด ดูประวัติ
9 ปริญญาพร จันระวัง หัวหน้าฝ่ายธุรการ 23 มิถุนายน 2558 สำนักปลัด ดูประวัติ
10 รัตติกาล เกษมสรรพกิจ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 02/06/2558 สำนักปลัด ดูประวัติ
11 วราวัชร จันทร์ตะกุล นิติกร 1 มกราคม 2555 สำนักปลัด ดูประวัติ
12 วัชรพงษ์ วรพัฒน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 25/11/2557 สำนักปลัด ดูประวัติ
13 วิรุจน์ สุวรรณทา ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย 1 กรกฎาคม 2549 สำนักปลัด ดูประวัติ
14 สันทัด บุญทันเสน ปลัดเทศบาล 29/05/2557 สำนักปลัด ดูประวัติ
15 สันทัด บุญทันเสน สำนักปลัด ดูประวัติ
16 สุพจน์ กานันใจ พนักงานขับรถยนต์ 01/10/2553 สำนักปลัด ดูประวัติ
17 สุวาพิชญ์ บุญยวง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 23 มิถุนายน 2558 สำนักปลัด ดูประวัติ
18 ธัญญรัตน์ วรรณพรม ผช.จนท.การเงินและบัญชี 01/12/2554 กองคลัง ดูประวัติ
19 ประกายทิพย์ ไชยชมภู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 01/08/2557 กองคลัง ดูประวัติ
20 พัชรา ยาละ ผช.จพง.พัสดุ 01/10/2553 กองคลัง ดูประวัติ
21 ยุภาพร ทาแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบ 23/06/2558 กองคลัง ดูประวัติ
22 อรทัย ยาละ ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) 01/03/2554 กองคลัง ดูประวัติ
23 อัจฉราภรณ์ ขันทะ ผช.จนท.การคลัง 01/12/2554 กองคลัง ดูประวัติ
24 ชิตชัย ปินทรายมูล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 22/09/2558 กองช่าง ดูประวัติ
25 ธรรมศักดิ์ เรือนมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 1 เมษายน 2548 กองช่าง ดูประวัติ
26 ประสิทธิ์ วรรณศรี คนงานทั่วไป 01/12/2553 กองช่าง ดูประวัติ
27 ลาม ศิริคำใส คนงานทั่วไป 16/03/2550 กองช่าง ดูประวัติ
28 วิคุณ เกษมสรรพกิจ นายช่างโยธา 03/11/2551 กองช่าง ดูประวัติ
29 สมรส ศรจุฬา คนงานทั่วไป(คนสวน) 01/04/2554 กองช่าง ดูประวัติ
30 สุจิตรา ศรชัยปัญญา ผช.จนท.ธุรการ 01/12/2554 กองช่าง ดูประวัติ
31 ณัฐฐินี วงศ์ชัย ผู้ดูแลเด็ก 01/12/2553 กองการศึกษา ดูประวัติ
32 ณัฐธิดา รานะเรศ ผช.จนท.ธุรการ 01/07/2553 กองการศึกษา ดูประวัติ
33 ทานตะวัน นาระเรด ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
34 ธิตินันท์ กุยรัมย์ นักวิชาการศึกษา 05/01/2552 กองการศึกษา ดูประวัติ
35 นันธิดา นันไชย ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 01/10/2551 กองการศึกษา ดูประวัติ
36 พัชนี กันทวี ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
37 พิมพ์ผกา ยาวิเลิง ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
38 พิสมัย ปิมปา ครู คศ.1 01/12/2556 กองการศึกษา ดูประวัติ
39 มนตรี บุดดี ผช.สันทนาการ 01/07/2553 กองการศึกษา ดูประวัติ
40 ยุพเยาว์ กาคำ ผู้ดูแลเด็ก 01/10/2547 กองการศึกษา ดูประวัติ
41 รุ่งทิพย์ ปัญญาเจริญ ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
42 สุทิน เตรียมทะนะ ตกแต่งสวน 01/10/2555 กองการศึกษา ดูประวัติ
43 อภิสิทธิ์ ศรชัยปัญยา ผู้ดูแลเด็ก 01/10/2547 กองการศึกษา ดูประวัติ
44 อรชร ชัยวงศ์ ผู้ดูแลเด็ก 01/10/2547 กองการศึกษา ดูประวัติ
45 อัมรา อนุเคราะห์ ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
46 อุ่นเรือน บัวไลเดช ผู้ดูแลเด็ก 01/10/2547 กองการศึกษา ดูประวัติ
47 เอมอร อินเทพ ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
48 แววดาว ยาละ ครูผู้ช่วย 01/12/2557 กองการศึกษา ดูประวัติ
49 โสริญา ศรชัยปัญญา ผู้ดูแลเด็ก 01/10/2547 กองการศึกษา ดูประวัติ