กัญญภัส เชื้อสะอาดกลับ
กัญญภัส เชื้อสะอาด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
01/07/2558
สำนักปลัด
ปริญญาโท
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง