ธรรมศักดิ์ เรือนมูลกลับ
ธรรมศักดิ์ เรือนมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
1 เมษายน 2548
กองช่าง
ปวส.
ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
0811666117