วิคุณ เกษมสรรพกิจกลับ
วิคุณ เกษมสรรพกิจ
นายช่างโยธา
03/11/2551
กองช่าง
ปริญญาตรี
บธ.บ.(การจัดการงานก่อสร้าง) การจัดการงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0812875968