รัตติกาล เกษมสรรพกิจกลับ
รัตติกาล เกษมสรรพกิจ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
02/06/2558
สำนักปลัด
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ม.ราชภัฎเชียงใหม่
0811660331