พิสมัย ปิมปากลับ
พิสมัย ปิมปา
ครู คศ.1
01/12/2556
กองการศึกษา
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
0931944295