อรทัย ยาละกลับ
อรทัย ยาละ
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
01/03/2554
กองคลัง
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดกา การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
0811119557