ยุภาพร ทาแก้วกลับ
ยุภาพร ทาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบ
23/06/2558
กองคลัง
ปริญญาโท
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0818541012