ชิตชัย ปินทรายมูลกลับ
ชิตชัย ปินทรายมูล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
22/09/2558
กองช่าง
ปริญญาโท
วศ.ม.(การบริหารงานก่อสร้าง) การบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยพะเยา
0871837898