สุพจน์ กานันใจกลับ
สุพจน์ กานันใจ
พนักงานขับรถยนต์
01/10/2553
สำนักปลัด
ปวส.
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รร.ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี
0857179251