ธัญญรัตน์ วรรณพรมกลับ
ธัญญรัตน์ วรรณพรม
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
01/12/2554
กองคลัง
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี) การบัญชี
ม.ราชภัฎเชียงราย
0857832858