สุจิตรา ศรชัยปัญญากลับ
สุจิตรา ศรชัยปัญญา
ผช.จนท.ธุรการ
01/12/2554
กองช่าง
ปริญญาตรี
(อุตสหกรรมท่องเที่ยว) (อุตสหกรรมท่องเที่ยว)
ม.ราชภัฎเชียงราย
0884133454