ณัฐธิดา รานะเรศกลับ
ณัฐธิดา รานะเรศ
ผช.จนท.ธุรการ
01/07/2553
กองการศึกษา
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
0843444135