อัจฉราภรณ์ ขันทะกลับ
อัจฉราภรณ์ ขันทะ
ผช.จนท.การคลัง
01/12/2554
กองคลัง
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี การบัญชี
ม.ราชภัฎเชียงราย
0892639331