มนตรี บุดดีกลับ
มนตรี บุดดี
ผช.สันทนาการ
01/07/2553
กองการศึกษา
ปริญญาตรี
พลศึกษา พลศึกษา
ม.ราชภัฎเชียงราย
0930370729