พัชรา ยาละกลับ
พัชรา ยาละ
ผช.จพง.พัสดุ
01/10/2553
กองคลัง
ปริญญาตรี
การปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น
ม.แม่ฟ้าหลวง
0807929794