อรชร ชัยวงศ์กลับ
อรชร ชัยวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
01/10/2547
กองการศึกษา
ปริญญาตรี
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
ม.ราชภัฎเชียงราย
0871807225