วรพล แซ่ลีกลับ
วรพล แซ่ลี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
6 พฤษภาคม 2557
คณะผู้บริหาร
09-0751-4900