สุวาพิชญ์ บุญยวงกลับ
สุวาพิชญ์ บุญยวง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
23 มิถุนายน 2558
สำนักปลัด
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0819514722