วิรุจน์ สุวรรณทากลับ
วิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย
1 กรกฎาคม 2549
สำนักปลัด
ปริญญาโท
นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
0922685121